Sekretesspolicy

PDF

Köpvillkor

PDF

PULL & BEAR SVERIGE

1. INLEDNING

Detta dokument (tillsammans med de dokument som nämns här i) utgör de villkor som styr användningen av denna webbplats www.pullandbear.com/se och inköp av produkter på den (nedan kallade "Köpevillkoren").

Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom Köpevillkoren, vår Policy för cookies och vår Sekretesspolicy (nedan gemensamt benämnda "Riktlinjer för Dataskydd") innan du använder denna webbplats. När du använder webbplatsen eller gör en beställning på den, är du medveten om att du är bunden av dessa Köpevillkor och Riktlinjer för Dataskydd, så om du inte accepterar våra Köpevillkor eller Riktlinjer för Dataskydd bör du inte använda denna webbplats.

Dessa Köpevillkor kan komma att ändras. Det är ditt ansvar att återkommande läsa igenom dem, eftersom de förhållandena som gäller vid ingåendet av varje enskilt Köp (definieras längre ned) ska vara utgångspunkten för tillämpningen av Köpevillkoren.

Om du har några frågor om Köpevillkoren eller Riktlinjer för Dataskydd är du välkommen att kontakta oss genom att använda Kontaktformuläret som finns på vår webbplats/app.

Köpet (enligt definition nedan) kan efter ditt val verkställas på något av de språk på vilka Köpevillkoren finns tillgängliga på denna webbplats.

Försäljning av varor på denna webbplats utförs under varumärket “Pull & Bear” av ITX Sverige AB, (556569-8577), med registrerad adress Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22 Stockholm, Sverige.

Den information eller personuppgifter som du lämnar till oss ska behandlas i enlighet med våra Riktlinjer för Dataskydd. När du använder denna webbplats, samtycker du till behandling av personuppgifter och information samt att dessa är korrekta och sanningsenliga.

När du använder denna webbplats samt när du genomför beställningar på den samtycker du till:

i. Att endast använda webbplatsen för att göra juridiskt giltiga förfrågningar och beställningar.

ii. Att inte göra några falska eller bedrägliga beställningar. Om en beställning av denna typ rimligen anses ha gjorts, förbehåller vi oss rätten att avbryta den och informera berörda myndigheter.

iii. Ge oss din e-postadress, postadress och/eller andra kontaktuppgifter sanningsenligt och exakt. Du godkänner också att vi kan använda denna information för att kontakta dig vid behov (se vår Sekretesspolicy).

Om du inte ger oss all information vi behöver, kan du inte göra din beställning.

När du gör en beställning på vår hemsida, uppger du att du är över 18 år och är rättsligt behörig att träffa bindande avtal.

De produkter som erbjuds på denna webbplats är enbart tillgängliga för leverans till adresser inom Sverige. Om du beställer en produkt från den här webbplatsen från ett annan EU land så kommer de beställda produkterna likafullt levereras till en butik eller adress i Sverige.

Informationen i dessa Köpevillkor och de uppgifter som finns på denna webbplats utgör inte ett köperbjudande utan en inbjudan att lämna anbud. Inget avtal ska anses ha uppkommit mellan dig och oss förrän din beställning har blivit mottagen och bekräftad av oss. Om dock beställningen redan lämnats och kontot debiterats så ska sådan summa återbetalas i sin helhet.

Fr att lägga en beställning ska du gå igenom köpprocessen och klicka på "Godkänn betalning". Efter detta kommer du att få en e-post som bekräftar mottagandet av din beställning ("Beställningsbekräftelsen"). Observera att detta inte innebär att din beställning slutgiltigt har godkänts eftersom den utgör ett erbjudande från dig till oss om att köpa en eller flera produkter. Alla beställningar är villkorade av vårt godkännande vilket anses som lämnat när du får en e-post med bekräftelse på att beställningen har skickas ("Leveransbekräftelsen"). Med Leveransbekräftelsen kommer även en digital fraktsedel (E-fraktsedel) med specifikationer kring din beställning att bifogas. Avtalet oss emellan för köp av en produkt (Köpavtalet) blir formaliserat först när du får Leveransbekräftelsen.

Endast de produkter som anges i Leveransbekräftelsen ska omfattas av avtalet. Vi är inte skyldiga att leverera någon annan produkt som inte har beställts förrän vi har bekräftat i en Leveransbekräftelse att sådana har skickats.

Alla beställningar är villkorade av tillgänglighet av densamma. I enlighet med detta förbehåller vi oss rätten att informera dig om ersättningsprodukter av samma eller högre kvalitet och värde som du kan beställa om det finns svårigheter när det gäller leverans av vissa varor eller varan i fråga är slut på lagret. Om du inte vill beställa ersättningsprodukter, kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort någon produkt från webbplatsen och att ta bort eller ändra det material eller innehåll som återfinns på densamma.

Även om vi alltid kommer att göra allt vi kan för att behandla alla beställningar, kan det finnas särskilda omständigheter som tvingar oss att vägra behandla en beställning även efter att ha skickat Beställningsbekräftelsen. Detta är en rätt som vi vid varje tillfälle förbehåller oss rätten till.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part då vi tar bort en produkt från denna webbplats eller då vi tar bort eller ändrar något material eller innehåll på webbplatsen; inte heller om vi väljer att inte behandla en beställning efter att ha skickat Beställningsbekräftelsen.

Oaktat kapitel 7 ovan beträffande produkters tillgänglighet och med reservation för extraordinära omständigheter, kommer vi att sträva efter att skicka beställningen med den/de produkt/produkter som anges i respektive Leveransbekräftelse före den dag som anges i densamma, eller om inget leveransdatum är angivet inom den uppskattade tidsram som anges vid val av leveranssätt, och i varje fall som längst inom en period av 30 dagar från dagen för Beställningsbekräftelsen.

Förseningar kan komma att uppstå på grund av individuellt anpassade produkter, oförutsedda omständigheter eller särskilda omständigheter som har att göra med platsen för leverans.

Om vi av någon anledning inte kan leverera på angivet leveransdatum så kommer vi att informera dig om detta och erbjuda dig att antingen fullfölja köpet, komma överens om ett nytt leveransdatum, eller häva köpet med full återbetalning av redan betalda belopp. Notera att vi inte gör hemleveranser på lördagar, söndagar eller helgdagar, utom när det gäller det virtuella presentkortet som kommer att levereras den dag som angivits av dig. Vid tillämpningen av dessa Köpevillkor ska "leverans" anses ha ägt rum eller beställningen blivit "levererad" när du eller en tredje part som du anger dock ej transportföretag tar produkten alternativt den sista produkten vid beställning av flera produkter med en beställning, i fysisk besittning, vilket anses bekräftat genom undertecknande av leveranssedeln på avtalad leveransadress.

Om det är omöjligt för oss att leverera enligt din beställning, kommer vi att försöka hitta en säker plats för avlämnande. Om vi inte kan hitta en sådan säker plats kommer din beställning att återsändas till vårt lager. Vi kommer också att skicka ett meddelande till dig där vi förklarar var din beställning befinner sig och vad som behöver göras för att få det levererat igen. Om du inte kommer att vara på plats för leverans på avtalad tid, ber vi dig att kontakta oss för att anordna leverans på en annan dag.

Om du efter 30 dagar från den dag då din beställning var klar för leverans beställningen inte kunde levereras av skäl som inte är hänförliga till oss, kommer vi att utgå ifrån att du vill häva Köpavtalet vilket då kommer att avslutas. Som konsekvens av att du häver Köpavtalet kommer vi att återgälda samtliga betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (undantaget sådana extra kostnader som kan uppstå vid ditt val av annat och dyrare leveranssätt än det som vi erbjuder) utan dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från att vi fått information om att Köpavtalet har hävts.

Var vänlig notera att transport som härrör från hävningen av Köpavtalet kan medföra extra kostnader för vilkas täckande vi har rätt att rikta anspråk mot dig.

Risken för varan övergår vid mottagandet. Äganderätten till varan övergår när vi fått full betalning av alla förfallna belopp i förhållande till densamma, inklusive leveransavgifter, eller vid tidpunkten för leverans (enligt definitionen i punkt 9 ovan), om överenskommet att så skulle ske vid en senare tidpunkt.

De gällande priserna på produkterna kommer alltid vara de som är angivna på vår webbplats, utom i de fall då det är uppenbart att prisangivelsen är felaktig. Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att priserna på webbplatsen är korrekta så kan felaktigheter uppstå. Om vi upptäcker att ett fel har skett i prisangivelser rörande de produkter som du har beställt, kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att antingen bekräfta din beställning en andra gång till rätt pris eller att avbryta den. Om vi ​​inte kan kontakta dig kommer beställningen betraktas som avbruten och alla redan gjorda betalningar kommer att återbetalas fullt ut till dig.

Vi är inte skyldiga att ge dig någon produkt till det felaktiga lägre priset (även om vi har skickat Leveransbekräftelsen) om felet i prissättningen är så pass uppenbart att du rimligen borde ha insett att prissättningen skett genom misstag.

Priserna på hemsidan är inklusive moms, men exklusive leveransavgifter vilka läggs till det totala priset som beskrivet i vår Köpguide - Leveransavgifter. Priserna kan vid vilket tillfälle som helst komma att ändras men förutom i de fall som beskrivs ovan så påverkar sådana förändringar inte de beställningar för vilka Leveransbekräftelse har skickats.

När du har valt de produkter som du vill köpa kommer de att läggas till i din kundvagn och nästa steg blir att bearbeta beställningen och genomföra betalningen. För att detta ska fungera korrekt ska du följa köpeprocessens olika steg vilket innefattar att ange den information som efterfrågas i varje steg. Du kan alltid ändra informationen i din beställning under pågående köpprocess innan betalning sker. En detaljerad beskrivning av köpeprocessen återfinns i vår Köpguide. Om du är en registrerad användare kan du också granska samtliga tidigare lagda beställningen under Mitt konto.

Du informeras härmed om att Fashion Retail, S.A. med adress Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Spain) och registrerad i det spanska bolagsregistret i A Coruña, vol. 3425, page 49, C-47731, 1st entry, och moms nr. A-70301981 kommer att hantera betalningar och återbetalningar som representant för ITX Sverige AB, med avseende på alla transaktioner som görs genom denna online plattform.

Som betalningsmetod kan du använda korten Visa, Mastercard och American Express, Klarna och PayPal. För att minimera risken att utomstående får tillgång till dina kreditkortsuppgifter kommer dessa att krypteras. När vi har mottagit din beställning kommer vi att göra en reservation på ditt kort för att säkerställa att det finns tillräckligt med medel för att slutföra transaktionen. Ditt kort kommer att debiteras på den tidpunkt som din beställning lämnar vårt lager. Du kan också betala din beställning via ”cash on delivery”, vilket innebär att du betalar produkten i butik vid utlämnande. Då gäller de betalningsmetoder som godtas vid Pull & Bear butiker i Sverige.

Om din använder Klarna eller PayPal för att genomföra betalningen så sker debitering när beställningen bekräftats. När du klickar på "Godkänn betalning” bekräftar du att kreditkortet är ditt.

Kreditkort förutsätter bekräftelse och godkännande av utfärdaren av kortet, men om utfärdaren inte godkänner genomförande av betalning så ska vi inte hållas ansvariga för att leverans ej sker och vi kommer inte kunna ingå Köpeavtal med dig.

Du godtar härmed att den faktura för betalning som ställs ut för köpet levereras i elektronisk form. Detta till trots kan du när som helst välja att istället få fakturan i pappersform som vi då skickar hem till dig.

Beställning och betalning via elektroniska enheter i butik

Om du gör din beställning via en av de elektroniska enheter som är tillgängliga för detta ändamål i vissa butiker ska du följa stegen i inköpsprocessen som visas på enheten, slutföra eller bekräfta efterfrågad information i varje steg. Under processen kan du före betalning ändra detaljerna i din beställning. Du väljer betalningsmetod samt om du vill ha ett presentkort (om tillgängligt) eller inte, innan du bekräftar beställningen. Observera att beställningen blir bindande då du trycker på knappen "Authorize Payment" (Godkänn betalning) på skärmen, och beställningen betalas därefter. Betalning kan ske med Visa, Mastercard eller American Express, och bestämmelserna ovan gäller rörande bekräftelse på att kortet tillhör dig. Observera att presentkort inte kan användas som betalningsmetod då du lägger en beställning via en elektronisk enhet i butik. Du kan också erbjudas att betala beställningen vid kassan, i vilket fall din betalning kan göras med något av betalningsmedel som butiken erbjuder.

13. ATT HANDLA SOM TILLFÄLLIG BESÖKARE

Webbplatsen gör det möjligt att handla produkter som tillfällig besökare. Vid sådant köp kommer vi endast att efterfråga sådan information som är avgörande för att processa din beställning. När du slutför köpet kommer du att erbjudas möjligheten att registrera dig som användare eller att fortsätta som tillfällig besökare utan registrering.

Till alla köp på denna webbplats/app tillkommer aktuell sats för mervärdesskatt (moms). Priserna på denna webbplats/app anges inklusive moms.

15.1 Lagbaserad ångerrätt

Om du ingår Köpeavtal som konsument har du rätt att frånträda Köpavtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag då du eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar produkten i fysisk besittning. Alternativt, vid en enskild beställning av flera produkter som levereras separat, 14 dagar från den dag då du eller tredje part annan än leverantören tog den sista produkten i besittning.

För att utnyttja ångerrätten kan du meddela oss på ITX Sverige AB med c/o adress Pull & Bear, Avenida Gonzalo Navarro 37-43, 15578, Narón, A Coruña, Spain, på telefon nummer 020797646, via e-post contact@pullandbear.com eller skriftligen genom att använda vårt Kontaktformulär på vår webbplats/app, om ditt beslut att frånträda Köpavtalet genom ett klart och tydligt meddelande (exempelvis genom ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda vår mall för Ångerblankett som återfinns som Bilaga 1 men det är inte obligatoriskt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerrättens konsekvenser

Om du frånträder detta Köpavtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader till den ursprungliga leveransadressen (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du kan lämna tillbaka produkten i endera Pull & Bear butik i Sverige, informera oss så att vi kan komma och hämta produkten med bud eller leverera produkten till adressen som anvisas under 15.3, utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar oss om ditt beslut att utöva ångerrätten. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna eller intygar att så har skett innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Observera att retur av produkt som ursprungligen köpts via en elektronisk enhet i butik, samt betalats i butikens kassa som beskrivet under Beställning och betalning via elektroniska enheter i butik , kan retur endast ske vid en Pull & Bear butik i Sverige och inte genom någon annan leveransmetod.

Om du väljer att inte utnyttja den leveransmetod som vi erbjuder så ska du själv stå för den direkta kostnaden att skicka tillbaka produkten. Du är ansvarig endast för produkternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

15.2 Öppet köp

Utöver den lagbaserade ångerrätten för konsumenter och användare nämnd under paragraf 15.1 ovan erbjuder vi dig att returnera produkterna (undantaget de produkter som nämns i paragraf 15.3 nedan, för vilka denna rätt inte gäller) inom en period om 30 dagar räknat från den dag då produkterna skickas från lagret, den lagbaserade och den avtalade ångerrätten löper alltså delvis parallellt och räknas från olika tidpunkter. Om du återsänder produkten inom perioden för öppet köp men efter att perioden för den lagbaserade ångerrätten har löpt ut, kommer vi att ersätta dig endast för vad du betalat för produkten i fråga (exklusive leveranskostnader). Du kommer att få betala för de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten när det inte sker genom att vi hämtar upp produkten genom bud som arrangeras av oss.

Du kan utöva din ångerrätt i enlighet med bestämmelsen i paragraf 15.1 ovan. Om du däremot meddelar oss om din avsikt att utöva av sådan ångerrätt efter den lagligt baserade fristen men inom den avtalsbaserade ytterligare perioden ska du återlämna produkterna inom 30 dagar från och med dagen då produkterna levererades från lagret.

1 5.3 Allmänna bestämmelser

Du ska inte ha rätt att häva Köpavtalet när det rör leverans av någon av följande produkter:

i. Kundanpassade produkter

ii. Musik CD/DVD utan sin originalförpackning

iii. Förslutna varor som inte är lämpliga för returnering på grund av hygieniska skäl och då plombering har brutits efter leverans

Din rätt att häva avtalet gäller endast för produkter som returneras i samma skick som då du mottagit dem.

Retur och återbetalning av produkter som ursprungligen betalats genom ”cash on delivery” i butik, sker endast vid en Pull & Bear butik i Sverige. Därutöver, om 10 dagar har passerat sedan din ”cash on delivery” beställning var färdig för avhämtning och betalning i butik (du kommer ha mottagit ett email som heter ”Confirmation of order arrival at store” som bekräftelse), och beställningen inte har hämtats upp av skäl som inte beror på oss, kommer vi tolka det som att du valt att häva avtalet.

Återbetalning görs ej om produkten har använts mer än för att enbart granska den på motsvarande sätt som hade gjorts vid besök till butik, ej heller om de inte är i samma skick som när de levererades, eller när de har skadats. Du ombeds därför att ta väl hand om produkten/produkterna när de är i din besittning. Vänligen returnera produkterna i eller tillsammans med originalförpackning, instruktioner och andra dokument om aktuellt.

I vilket fall måste du tillsammans med den produkt som ska returneras även bifoga den fraktsedel som du tog emot vid mottagande av produkten. Du kommer att få en sammanfattning av dina rättigheter att häva köpet när du tar emot beställningen.

Du kan återlämna produkten i en Pull & Bear butik i Sverige (undantaget outlet-butiker) vilken har samma avdelning som den produkt du köpt tillhör. För att göra detta ska du gå till butiken och lämna in produkten tillsammans med ett fullt ifyllt retur-formulär vilket bifogats i leveransen av produkten.

När du genomför en retur genom bud arrangerat av oss ska du kontakta oss via vårt Kontaktformulär på vår webbplats/app för att få produkten upphämtat hemma hos dig. Du returnerar produkten i samma paket som du mottagit den i genom att följa de instruktioner som finns under rubriken ”RETURER” på denna webbplats. Ovanstående innebär inte någon extra kostnad för dig.

För det fall du väljer att inte använda de kostnadsfria alternativen ovan ska du själv stå för de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten. Notera att om du väljer att skicka produkten genom fraktmottagning så kan det innebära särskilda kostnader för dig. Adressen för återsändning är i de fallen ITX Sverige AB, c/o R.S.L. LOGISFASHION, S.A. C/ Matabueyes s/n, 19171 Cabanillas del Campo – GUADALAJARA, SPAIN. Detta regleras i de allmänna bestämmelserna eftersom det gäller både lagbaserad och avtalad ångerrätt.

Efter att ha granskat produkten kommer vi att meddela om du har rätt till full ersättning för dina kostnader. Leveranskostnader kommer att ersättas när ångerrätten utövas inom den lagstadgade tidsfristen och samtliga produkter i den berörda leveransen har återlämnas. Återbetalningen kommer att betalas ut så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag då du meddelat oss om din avsikt att häva köpet. Oaktat föregående kan vi komma att hålla inne med återbetalningen tills vi har fått produkten tillbaka eller tills du har styrkt att produkten har returnerats, beroende på vilket som sker först. Återbetalning sker alltid med samma betalningsform som köpet ursprungligen gjordes med.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på via Kontaktformuläret på vår webbplats/app eller genom att ringa 020797646.

15.4 Reklamationer

För det fall att du anser att produkten som angivits i kontraktet inte överensstämmer med vad du betalat för enligt Köpavtalet, ska du omedelbart kontakta oss på Kontaktformuläret på vår webbplats/app där du anger detaljer om produkten och typ av skada eller defekt på produkten. Du kan också ringa oss på 020797646 för att få anvisningar om hur du kan gå vidare med din reklamation.

Produkten återsänds via bud som arrangeras av oss.

Vi kommer att noggrant undersöka den reklamerade produkten och inom en rimlig tid meddela dig via e-post beträffande om produkten kan återbetalas eller i förekommande fall bytas ut mot en annan produkt. Återbetalningen eller bytet av produkten ska ske så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 14 dagar från den dag vi skickar en e-post till dig med bekräftelse att återbetalning eller utbyte av produkten kommer att ske.

De belopp som betalas för de produkter som reklamerats på grund av konstaterad skada eller defekt kommer att återbetalas i sin helhet, inklusive leveranskostnader för att skicka artikeln samt kostnaderna för återsändandet av produkten. Återbetalningen ska ske med samma betalningsform som användes vid köpet.

Du ska i alla lägen vara säkerställd de rättigheter du har enligt gällande lagstiftning beträffande ovanstående.

15.5 Retur av produkter som beställts utanför Sverige

Om du har beställt produkter från ett annat EU land än Sverige, notera att retur via bud som följer av detta BYTES- OCH ÅNGGERRÄTT -kapitel, endast gäller från den ursprungliga leveransadressen i Sverige.

Med undantag för retur enligt 15.4 ovan (för vilka fall denna 15.5 inte gäller), så tar vi inte på oss att betala kostnader för leverans till adress utanför Sverige, och inte heller kostnader för återsändning från adress utanför Sverige.

Om inte annat anges uttryckligen i dessa Köpevillkor, ska vårt ansvar rörande produkt som förvärvats på vår webbplats begränsas enbart till priset för köp av nämnda produkt.

Utan hinder av ovanstående, ska vårt ansvar inte bortfalla eller begränsas i följande fall:

i. I händelse av dödsfall eller personskador som orsakats av försumlighet på vår sida;

ii. Vid bedrägeri eller bedrägligt förfarande; eller

iii. I händelse att det är olagligt att exkludera, begränsa eller försöka exkludera eller begränsa vårt ansvar.

Utan hinder av ovanstående, i den utsträckning lagligen tillåtet, och förutsatt att dessa Köpevillkor inte anger annat, ska vi inte ta något ansvar för följande förluster, oavsett hur de uppstått:

i. Förlust av inkomst eller försäljning;

ii. Verksamhetsförlust;

iii. Förlust av vinst eller avtal;

iv. Förlust av förväntade intäkter från sparande;

v. Förlust av information; och

vi. Förlust av tid för ledningen eller förlust av kontorstid.

På grund av webbplatsens öppna karaktär och möjligheten att fel uppstått vid lagring och överföring av digital information, kan vi inte garantera riktigheten och säkerheten för den information som överförs eller erhålls genom denna webbplats, om inte annat anges uttryckligen.

Alla produktbeskrivningar, information och material som visas på denna webbplats tillhandahålls i "befintligt skick", utan några uttryckliga eller underförstådda garantier gällande desamma, undantaget de som följer av tvingande lag. Härav följer att, om du ingår Köpeavtal som konsument eller användare så ansvarar vi för att leverera produkter som överensstämmer med Köpavtalet, med efterföljande skyldigheter gentemot dig i händelse av konstaterad bristfällig avtalsenlighet vid tidpunkten för leveransen.

Det är underförstått att produkterna överensstämmer med Köpavtalet om de:

(i) uppfyller den beskrivning som givits av oss och har de egenskaper som vi har presenterat på denna webbplats,

(ii) är ändamålsenliga för de syften för vilka produkter av samma slag normalt används, och

(iii) har den kvalitet och prestanda som varor av samma typ och kan som rimligen kan förväntas. I den utsträckning som lagen tillåter så lämnar vi inga garantier, utom de som inte kan undantas till nackdel för konsumenter och användare.

De produkter som vi säljer, i synnerhet hantverksprodukter, får ofta sina särdrag/egenskaper från de naturmaterial som använts vid tillverkningen.

Dessa egenskaper, exempelvis skillnader och variationer i ytskikt, ådring, färgnyanser och dylikt ska inte anses utgöra fel i vara eller skada. Sådana variationer ska istället förutsättas kunna finnas i varje enskild produkt och uppskattas som unika särdrag. Vi väljer bara produkter av högsta kvalitet men naturligt uppkomna variationer är oundvikliga och bör accepteras som en del av den individuella produktens utseende.

Bestämmelserna i denna paragraf ska inte påverka dina rättigheter som konsument och användare, eller din rätt att häva Köpavtalet.

Du erkänner och godkänner att all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter till det material eller innehåll som tillhandahålls som en del av webbplatsen fortsatt tillhör oss, eller den/dem som gett oss tillstånd för dess användning. Du får använda materialet endast i den utsträckning som vi eller de som licensierat användandet till oss uttryckligen godkänner det. Detta hindrar inte dig från att använda denna webbplats i den utsträckning som krävs för att kopiera informationen på din beställning eller kontaktuppgifter.

Du får inte missbruka denna webbplats genom att medvetet exponera detsamma mot virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annan programvara eller tekniskt skadande eller skadligt material. Du ska inte försöka skapa obehörig åtkomst till denna webbplats, till den server som webbplatsen tillhör eller någon server, dator eller databas med koppling till webbplatsen. Du förbinder dig inte att angripa denna webbplats genom överbelastningsattack eller genom distribuerad överbelastningsattack.

Agerande i strid med detta kapital ska betraktas som en lagöverträdelse enligt gällande lag och föreskrift. Vi kommer att rapportera eventuella brott mot detta till behöriga myndigheter, och vi kommer att samarbeta med dem för att fastställa den ansvariges identitet. I händelse av agerande i strid med detta kapitel dras tillståndet att använda webbplatsen in omedelbart. Vi kan inte hållas ansvariga för uppkomna skador till följd av en överbelastningsattack, virus eller någon annan programvara eller tekniskt skadande eller skadligt material som påverkar din dator, IT-utrustning, information eller material som en följd av användandet av denna webbplats eller nedladdning av innehåll från densamma eller från de personer som omdirigerat dig från denna webbplats.

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och material tillhörande tredje man ska det klargöras att sådana länkar endast tillhandahålls i informationssyfte och att vi inte har någon kontroll över innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Därför ska vi inte anses ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av deras användning.

Gällande föreskrifter kräver att en del av den information eller meddelanden som vi skickar till dig ska vara skriftlig. Genom att använda denna webbplats godkänner du att de flesta av kommunikationen med oss kommer att vara elektronisk. Vi kontaktar dig via e-post eller ger information genom att publicera meddelanden direkt på denna webbplats. För ingående av avtal samtycker du till att använda dessa elektroniska kommunikationsmedel och bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi skickar dig elektroniskt uppfyller de rättsliga kraven för att skriftligt tillhandahållande. Detta villkor påverkar inte dina rättigheter som enligt lag.

De meddelanden som du skickar till oss ska i först hand skickas via Kontaktformuläret på vår webbplats/app. I enlighet med bestämmelserna i kapitel 20 ovan, och om inte annat framgår specifikt så kommer vi att skicka meddelanden via e-post eller till den postadress som du angivit vid din beställning.

När ett meddelande läggs ut på vår hemsida ska det därmed anses ha lämnats och mottagits, detsamma för meddelanden via e-post efter 24 timmar samt för brev inom tre dagar från poststämpelns datum. Som bevis på att ett meddelande har skickats ska det vara tillräckligt att visa när det gäller brev att det var korrekt adresserat, att rätt porto betalades, och att det i vederbörlig ordning levererades till posten eller till en brevlåda; när det gäller e-post, att meddelandet har skickats till den e-postadress som angivits av mottagaren.

Köpavtalet är bindande både för dig och för oss, liksom för våra respektive efterträdare, förvärvare och motsvarande.

Du får inte till tredje man överföra och/eller på annat sätt överlåta ett Köpekontrakt eller någon av de rättigheter och skyldigheter som härrör från detsamma, utan att först ha fått vårt skriftliga medgivande.

Vi får till tredje man överföra, kontraktera och/eller på annat sätt överlåta ett Köpekontrakt och/eller någon av de rättigheter och skyldigheter som härrör från detsamma vid vilket tillfälle som helst under Köpekontraktets bestående. Till undvikande av missförstånd ska sådan överföring, kontrakterande eller överlåtande inte påverka eller begränsa de vid varje tidpunkt tillämpliga rättigheter som du har som konsument erkänns i lag, inte heller de uttryckliga eller implicita garantier som kan ha givits till dig.

Vi ansvarar inte för eventuella dröjsmål eller ageranden i strid med någon av de skyldigheter som vi antar under ett Köpeavtal vilka är orsakade av händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll ("Force Majeure").

Force Majeure ska omfatta varje handling, händelse, underlåtenhet att agera, underlåtenhet eller olyckor som är utanför vår rimliga kontroll, inklusive bland annat följande:

i. Strejk, lockout eller andra stridsåtgärder.

ii. Civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terrorism, krig (med eller utan krigsförklaring) ​​eller hot om eller förberedelse för krig.

iii. Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, kollaps, epidemi eller annan naturkatastrof.

iv. Begränsning i tillgängligheten av tåg, fartyg, flygplan, motortransporteller andra offentliga eller privata transportmedel.

v. Begränsning i tillgängligheten av offentliga eller privata telekommunikationssystem.

vi. Lagar, förordningar, regleringar eller restriktioner från någon regering eller annan behörig myndighet.

vii . Strejk eller olyckshändelser i sjö-eller flodtransporter, posttransporter eller annan typ av transport.

Det ska vara förstått att våra skyldigheter enligt Köpavtalet tillfälligt upphör under den period då Force Majeure föreligger, och vi kommer att få en utökad tidsfrist för att uppfylla dessa skyldigheter motsvarande den tid som Force Majeure föreligger. Vi kommer att använda alla rimliga resurser för att Force Majeure ska upphöra snarast möjligt eller försöka finna en lösning som gör det möjligt för oss att uppfylla våra skyldigheter enligt Köpavtalet trots förevarande Force Majeure.

I händelse av att vi inte kräver strikt tillämpning av någon skyldighet i förhållande till detta Köpeavtal som följer av Köpevillkoren, eller att vi från vår sida väljer att inte åberopa viss rätt eller åtgärd i förhållande till desamma, så ska det inte innebära att vi avstår från motsvarande rättigheter enligt Köpavtalet eller Köpevillkoren, inte heller att du befrias från dina skyldigheter i förhållande till desamma.

Avstående från vår sida av en särskild rättighet eller åtgärd ska inte utgöra ett avstående från andra rättigheter eller åtgärder som härrör från Köpavtalet eller Köpevillkoren.

Avstående från vår sida av någon av dessa Köpevillkor eller av de rättigheter eller åtgärder som följer av Köpavtalet ska inte anses ha bindande verkan om inte uttryckligen angivits som ett sådant avstående och formaliserats därefter i enlighet med kapitlet om Meddelanden ovan.

Skulle någon del av dessa Köpevillkor eller något villkor i ett Köpekontrakt förklaras ogiltigt och/eller otillämpbart av behörig myndighet ska de övriga villkoren likafullt fortsatt äga full giltighet.

Dessa Köpevillkor och alla därtill tillhörande dokument utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till dess syfte och ersätter samtliga tidigare skriftliga och/eller muntliga avtal, utfästelser som kan ha funnits oss emellan.

Du och vi konstaterar att vi har kommit överens om att ingå Köpavtalet utan att ta hänsyn till eventuella löften från endera parten som kan utläsas från konstateranden eller dokument från förhandlingar mellan parterna från tiden innan ingåendet av detta Köpeavtal, detta gäller med undantag för sådant som explicit gäller enligt dessa Köpevillkor.

Varken du eller vi ska vidta någon åtgärd baserat på osanna uppgifter från den andra parten, vare sig muntligen eller skriftligen, som lämnats före datum för ingående av detta Köpeavtal (detta gäller inte om desamma osanna uppgifter hade lämnats som del i ett bedrägligt förfarande) och den enda åtgärd som kan vidtas av andra parten ska vara utifrån avtalsbrott i enlighet med dessa Köpevillkor.

Vi förbehåller oss rätten att granska och ändra dessa Köpevillkor vid vilket tillfälle som helst. Du omfattas av de Köpevillkor som gäller vid den tidpunkt då du använder denna webbplats eller lägger din beställning, såvida inte vi enligt lag eller förordning är tvungna att tillämpa justeringar av dessa Köpevillkor med retroaktiv effekt, i vilket fall sådana eventuella förändringar också kommer att påverka beställningar lagda tidigare av dig.

Användningen av vår webbplats och genomförande av köpeavtal på denna webbplats regleras av svensk lag. Eventuell tvist som uppstår eller är relaterad till användningen av webbplatsen eller genomförande av köpeavtal ligger under domsrätten hos behörig svensk domstol eller myndighet.

Om du ingår avtal som konsument ska ingenting i denna klausul begränsa de rättigheter du har enligt tillämplig gällande lag.

Om du som konsument anser att dina rättigheter har blivit kränkta kan du rikta dina anspråk till oss genom denna epost adress contact@pullandbear.com för att vi ska kunna försöka nå en överenskommelse.

Baserat på detta, förutsatt att köpet har genomförts på nätet, informeras du härmed om att du i enlighet med EU förordningen nr. 524/2013 har rätt att söka lösa tvisten utanför domstol genom online plattformen för tvistelösning. Se följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

För lösande av konsumenttvister i Sverige rekommenderas du att i första hand vända dig till ARN via följande länk: http://www.arn.se.

Dina synpunkter och förslag är alltid välkomna. Skicka gärna kommentarer och förslag via vårt Kontaktformulär på vår webbplats/app.

Dessutom finns det officiella formulär för ångerrätt tillgängliga för konsumenter och användare. Dessa kan beställas genom att ringa 020797646 eller genom att använda vårt Kontaktformulär.

Senast uppdaterad 2021-02-01

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Till ITX Sverige AB, c/o R.S.L. LOGISFASHION, S.A. C/ Matabueyes s/n, 19171 Cabanillas del Campo – GUADALAJARA, SPAIN:

Email: contact@pullandbear.com

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor:

Beställdes /mottogs den (*)

Konsumentens namn

Konsumentens address

Konsumentens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt