ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT

Política de privacidade

PDF

Condicións de compra

PDF

1. INTRODUCIÓN

O presente documento (conxuntamente con todos os documentos nel mencionados) establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web (www.pullandbear.com) e a compra de produtos nela (en diante, as "Condicións").

Pregámoslle que lea atentamente as presentes Condicións, a nosa Política de cookies e a nosa Política de privacidade (conxuntamente, as "Políticas de protección de datos") antes de usar esta páxina web. Ao utilizar esta páxina web, ou facer un pedido a través dela, vostede consente quedar vinculado por estas Condicións e polas nosas Políticas de protección de datos, polo que, se vostede non está de acordo con todas as Condicións e coas Políticas de protección de datos, non debe usar esta páxina web.

. Se ten algunha pregunta relacionada coas Condicións ou as Políticas de protección de datos, pode poñerse en contacto connosco a través do noso formulario de contacto . O contrato poderá formalizarse, á súa elección, en calquera dos idiomas nos que as Condicións están dispoñibles nesta páxina web.

2. OS NOSOS DATOS

A venda de artigos a través desta páxina web é realizada baixo a denominación PULL&BEAR por PULL&BEAR ESPAÑA, S. A., sociedade española con domicilio en Avda. da Deputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, no tomo 960, sección xeral, folio 17, folla C-3.282 e NIF A15108673, con teléfono 900812900 e correo electrónico contact@pullandbear.com.

3. OS SEUS DATOS E AS SÚAS VISITAS A ESTA PÁXINA WEB

A información ou datos persoais que nos facilite sobre vostede serán tratados conforme co establecido nas Políticas de protección de datos. Ao facer uso desta páxina web, vostede consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e se corresponden coa realidade.

4. USO DA NOSA PÁXINA WEB

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través dela, vostede se compromete a:

1. Facer uso desta páxina web unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.

2. Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente se puidese considerar que se fixo un pedido desta índole, estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.

3. Facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e outros datos de contacto de forma veraz e exacta. Así mesmo, consente que poderemos facer uso da devandita información para poñernos en contacto con vostede se é necesario (ver a nosa Política de privacidade).

Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido. Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para asinar contratos.

5. DISPOÑIBILIDADE DO SERVIZO

Os artigos que se ofrecen a través desta páxina web están unicamente dispoñibles para o seu envío a territorio español.

6. COMO REALIZAR UN PEDIDO

Para realizar un pedido, deberá seguir o procedemento de compra en liña e facer clic en "Autorizar pagamento". Seguidamente, vostede recibirá un correo electrónico como xustificante do seu pedido (a "Confirmación de pedido"). Así mesmo, informarémoslle mediante correo electrónico cando o seu pedido lle estea a ser enviado (a "Confirmación de envío"). Un tícket electrónico cos detalles do seu pedido achegarase tamén á Confirmación de Envío (o "tícket electrónico").

7. DISPOÑIBILIDADE DOS PRODUTOS

Todos os pedidos están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos. De producírense dificultades en canto á subministración de produtos ou de non quedar artigos en stock, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidese ter aboado vostede.

8.MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS

En caso de que vostede detectase que se produciu un erro ao introducir os seus datos persoais durante o seu rexistro como usuario desta páxina web, poderá modificar estes no apartado "A miña conta".

En todo caso, poderá corrixir erros relacionados cos datos persoais achegados durante o proceso de compra dirixíndose ao servizo de atención ao cliente a través do teléfono 900812900 ou do enderezo de correo electrónico contact@pullandbear.com, así como exercitar o dereito de rectificación considerado na nosa Política de privacidade a través de funcionlopd@inditex.com.

Esta páxina web mostra ventás de confirmación en diversos apartados do proceso de compra que non permiten proseguir co pedido se os datos destes apartados non se proporcionaron correctamente. Así mesmo, esta páxina web ofrece os detalles de todos os artigos que engadise á súa cesta durante o proceso de compra, de forma que, antes de realizar o pagamento, vostede poderá modificar os datos do seu pedido.

Se vostede detectase un erro no seu pedido con posterioridade á finalización do proceso de pagamento, deberá poñerse en contacto de xeito inmediato co noso servizo de atención ao cliente, no teléfono ou no enderezo de correo electrónico anteriormente mencionados, para emendar o erro.

9. ENTREGA

Salvo que existan circunstancias derivadas da personalización dos produtos, ou se produzan circunstancias imprevistas ou extraordinarias, enviarémoslle o pedido consistente no/s produto/s relacionado/s en cada confirmación de envío no prazo sinalado na páxina web, segundo o modo de envío seleccionado e, en calquera caso, no prazo máximo de 30 días a contar desde a data de confirmación do pedido.

No que respecta á tarxeta regalo virtual, enviarémola na data que vostede indicara ao realizar o pedido.

Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémoslle desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anulando o pedido co reembolso total do prezo pagado. Teña en conta, en calquera caso, que non realizamos entregas a domicilio os sábados nin os domingos, agás no caso da tarxeta regalo virtual, que se entregará na data que vostede indicara.

Para os efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a "entrega" ou que o pedido foi "entregado" no momento en que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, adquira a posesión material dos produtos, o que se acreditará mediante a sinatura da recepción do pedido no enderezo de entrega convida.

A tarxeta regalo virtual entenderase entregada conforme co establecido nas Condicións de uso da tarxeta regalo e, en todo caso, na data de envío desta ao enderezo de correo electrónico indicado por vostede.

10. IMPOSIBILIDADE DE ENTREGA

Se nos resulta imposible efectuar a entrega do seu pedido, intentaremos buscar un lugar seguro para deixalo. Se non podemos encontrar un lugar seguro, o seu pedido será devolto ao noso almacén. Así mesmo, deixarémoslle unha nota na que explicaremos onde se encontra o seu pedido e como facer para que llo enviemos de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, pregámoslle que se poña en contacto connosco para convir a entrega noutro día.

En caso de que transcorridos 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do contrato e considerarémolo resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días dende a data en que consideremos resolto o contrato. Por favor, teña en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional, polo que estaremos autorizados a repercutirlle os custos correspondentes.

A presente cláusula non resulta de aplicación á tarxeta regalo virtual, cuxa entrega se rexerá polo establecido nas Condicións de uso da tarxeta regalo e polo establecido na cláusula 9 anterior.

11. TRANSMISIÓN DO RISCO E A PROPIEDADE

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo a partir do momento da súa entrega. Vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pagamento completo de todas as cantidades debidas en relación cos devanditos produtos, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 9 anterior), se esta tivese lugar nun momento posterior.

12. PREZO E PAGAMENTO

Os prezos da páxina web inclúen IVE (cando este imposto resulte de aplicación), pero exclúen os gastos de envío, que se engadirán ao importe total debido segundo se expón na nosa Guía de compra - Envío.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha confirmación de pedido. Unha vez que seleccione todos os artigos que desexa comprar, estes engadiranse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pagamento. Para iso, deberá seguir os pasos do proceso de compra, enchendo ou comprobando a información que en cada paso se lle solicita. Así mesmo, durante o proceso de compra, antes de realizar o pagamento, poderá modificar os datos do seu pedido. Dispón dunha descrición detallada do proceso de compra na Guía de compra. Ademais, se é vostede un usuario rexistrado, dispón dun detalle de todos os pedidos realizados no apartado A miña conta.

Poderá utilizar como forma de pagamento as tarxetas Visa, Mastercard, American Express, Affinity Card e PayPal. Así mesmo, poderá pagar todo ou parte do prezo da súa compra cunha tarxeta regalo, cuxo emisor sexa Fashion Retail, S.A. ou unha tarxeta aboamento de PULL&BEAR. Adicionalmente, vostede poderá aboar o prezo do seu pedido mediante pagamento contra reembolso, podendo utilizar como medios de pagamento aqueles que sexan admitidos nas tendas de recollida PULL&BEAR de España.

Se vostede realiza un pedido a través dalgún dos dispositivos electrónicos dispoñibles en determinadas tendas PULL&BEAR de España, poderá, nalgunhas delas, realizar ademais o pagamento mediante calquera dos medios de pagamento dispoñibles nas devanditas tendas.

Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos da súa tarxeta de crédito.

Ao facer clic en “Autorizar pagamento”, está confirmando que a tarxeta de crédito é súa ou que é o lexítimo posuidor da tarxeta regalo ou da tarxeta aboamento.

As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora, pero se a devandita entidade non autorizase o pagamento, non nos faremos responsables de ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún contrato con vostede.

13. COMPRA COMO CONVIDADO

Esta páxina web tamén permite a compra a través da funcionalidade de compra como convidado. Nesta modalidade de compra, solicitaránselle unicamente os datos imprescindibles para poder tramitar o seu pedido. Unha vez finalizado o proceso de compra, ofreceráselle a posibilidade de rexistrarse como usuario ou continuar como usuario non rexistrado.

14. COMPRA RÁPIDA

A través da funcionalidade compra rápida (en diante, "Compra rápida"), poderá realizar compras nesta páxina web máis doadamente e evitar así a introdución dos datos de envío, facturación e pagamento en cada compra. A Compra rápida estará dispoñible no apartado Cesta de compra. Para utilizar a Compra rápida, deberá gardar os datos da súa tarxeta. Poderá facelo ao realizar o pagamento con calquera das tarxetas aceptadas nesta páxina web, marcando a opción "gardar datos da miña tarxeta". Iso implica o almacenamento dos seguintes datos da súa tarxeta: número de tarxeta, nome do titular tal e como aparece escrito e caducidade da tarxeta. Para gardar os datos da súa tarxeta e usar a Compra rápida, deberá aceptar as Condicións e a Política de privacidade vixentes. Ao aceptar o uso da Compra rápida, vostede autoriza que as compras cuxo pagamento inicie a través da devandita ferramenta se carguen á tarxeta correspondente asociada á devandita ferramenta. O uso das súas tarxetas rexerase en todo caso polas condicións subscritas entre vostede e o emisor da súa tarxeta. Poderá gardar en Compra rápida os datos de tantas tarxetas como desexe, para o que deberá realizar polo menos un pagamento con cada unha delas. En caso de que desexe gardar os datos de máis dunha tarxeta, a tarxeta cuxos datos se gardasen máis recentemente será considerada a súa "Tarxeta favorita", á que por defecto se cargarán as compras realizadas mediante Compra rápida. Non obstante, poderá modificar a súa tarxeta favorita no apartado "A miña conta" desta páxina web. Para usar a Compra rápida, unicamente deberá facer clic no botón "Compra rápida" que aparecerá na Cesta de compra. Inmediatamente aparecerá unha pantalla cos datos de envío, facturación e pagamento da súa compra. A información dispoñible na devandita pantalla non é editable, polo que, se algún dato non é correcto, non finalice a compra. Para realizar compras con outros datos, por favor non utilice a Compra rápida. Poderá modificar a súa Tarxeta favorita asociada á Compra rápida no apartado A miña conta deste web. O que se dispón na presente cláusula non lle será de aplicación se vostede realiza unha compra como convidado.

15. YOUPAY

Esta plataforma permite a compra a través da funcionalidade “YouPay”.

Nesta modalidade de compra os usuarios maiores de 14 anos (en diante, o/os “Usuario/s que engade/n artigos á cesta”) poden engadir artigos á cesta da compra e solicitar a tramitación e pagamento desta a outros usuarios (en diante, o/os “Usuario/s que realiza/n o pedido”).

Tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido deberán ser usuarios rexistrados da plataforma para usar esta funcionalidade e ambos roles non poderán ser compartidos.

Ao tratar de engadir un Usuario que realiza o pedido por parte dun Usuario que engade artigos á cesta, e viceversa, deberán indicarse os datos requiridos polo formulario de solicitude. Posteriormente, o Usuario que realiza o pedido ou o Usuario que engade artigos á cesta, segundo sexa o caso, poderán aceptar ou rexeitar a solicitude.

Un Usuario que engade artigos á cesta só poderá ter un Usuario que realiza o pedido simultaneamente. En cambio, un Usuario que realiza o pedido poderá ter ata un máximo de catro Usuarios que engaden artigos á cesta.

Así mesmo, o Usuario que realiza o pedido poderá dar de baixa en calquera momento ao Usuario que engade artigos á cesta, e viceversa, salvo que algún pedido se estea a tramitar neses momentos.

As vinculacións pendentes superiores a 7 días cancelaranse de forma automática.

Os Usuarios que realizan o pedido poderán asociar métodos de pagamento por defecto aos Usuarios que engaden artigos á cesta, un enderezo de envío e o tipo de notificacións que desexan recibir.

Unha vez confirmado o pedido, tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido recibirán o resto de notificacións habituais durante o seguimento do pedido, omitindo, no caso dos Usuarios que engaden artigos á cesta, calquera referencia ao método de pagamento.

Recorde que pode encontrar información detallada sobre esta funcionalidade na sección “YouPay” do apartado “a Miña Conta” desta páxina web.

Ao activar o botón “Aceptar”, tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido declaran que son usuarios rexistrados da plataforma e que a información proporcionada durante o proceso de activación desta funcionalidade e de compra, segundo sexa o caso, é veraz e exacta.

Ao facer uso da funcionalidade, o Usuario que realiza o pedido asegura ser maior de 18 anos, de conformidade co disposto na cláusula 4 das presentes Condicións; ter capacidade legal para asinar contratos; actuar como representante do Usuario que engade artigos á cesta nos termos establecidos pola normativa vixente, cando iso sexa necesario; contar coa solicitude expresa do Usuario que engade artigos á cesta para tramitar e pagar a cesta da compra, se é o caso, e consentir e aceptar resultar vinculado pola presente funcionalidade e, polo tanto, realizar a tramitación e pagamento da cesta da compra de referencia.

Recorde que a relación xurídica se establecerá entre PULL&BEAR e o Usuario que realiza o pedido, que polo tanto constituirá o titular deste. Polo tanto, a preparación da cesta da compra polo Usuario que engade artigos á cesta non lle confire a condición de contratante na relación obrigacional existente entre PULL&BEAR e o Usuario que realiza o pedido, nin altera a relación existente entre o Usuario que engade artigos á cesta e o Usuario que realiza o pedido en relación ás eventuais accións que o segundo poida exercitar fronte ao primeiro.

Salvo disposición legal en sentido contrario, PULL&BEAR non aceptará ningunha responsabilidade polas consecuencias prexudiciais que poidan derivarse do incumprimento das manifestacións realizadas no uso desta funcionalidade e previstas na presente cláusula.

Por favor, teña en conta que non poderá aboar o prezo do pedido mediante pagamento contra reembolso no caso que faga uso da funcionalidade “YouPay”.

Resultarán de aplicación á funcionalidade “YouPay” o resto de previsións consideradas nas presentes Condicións.

16. IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO E FACTURACIÓN

De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE español se o enderezo de entrega está en territorio español, agás Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto do que se trate. Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas encontraranse exentas de IVE por aplicación do disposto no artigo 21 de Lei 37/1992, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme coa normativa vixente en cada un destes territorios.

Vostede autorízanos expresamente a emitir a factura en soporte electrónico. Non obstante, poderá indicarnos en calquera momento a súa vontade de recibir unha factura en soporte papel, en cuxo caso emitiremos e remitiremos a factura no devandito formato.

17. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

17.1 Dereito legal a desistir da compra

Dereito de desistencia

Se vostede está a contratar como consumidor e usuario, ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens ou, en caso de que os bens que compoñen o seu pedido se entreguen por separado, aos 14 días naturais do día que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens. Para exercer o dereito de desistencia, vostede deberá notificarnos a PULL&BEAR, ao enderezo: Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña, ao teléfono 900 812 900, escribíndonos ao correo electrónico contact@pullandbear.com ou ao noso formulario de contacto , a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal ou electrónico). Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura como anexo ás presentes condicións, aínda que o seu uso non é obrigatorio. Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

Consecuencias da desistencia

En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como máximo 14 días naturais a partir da data na que nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento empregado por vostede para a transacción inicial. Non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Non obstante o anterior, poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presente unha proba da súa devolución, segundo que condición se cumpra primeiro.

Deberá devolvernos ou entregarnos directamente os produtos en calquera das tendas PULL&BEAR de España, ou entregarnos os produtos por devolución postal utilizando para tal efecto a etiqueta de devolución que enviaremos coa súa solicitude ou enviar os produtos a PULL&BEAR, Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moito no prazo de 14 días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato. Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que conclúa o devandito prazo.

Agás que realice a devolución dos bens nunha tenda PULL&BEAR de España ou por vía postal, deberá asumir vostede o custo directo de devolución dos bens. Nese caso deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia imprimida do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío.

Só vostede será responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

17.2 Dereito contractual de desistencia

Ademais do dereito de desistencia recoñecido legalmente aos consumidores e usuarios e mencionado na cláusula 16.1 anterior, concedémoslle un prazo de 30 días contado desde a data de entrega dos produtos para realizar devolucións dos produtos (agás os mencionados na cláusula 16.3 seguinte, respecto dos que se exclúe o dereito de desistencia). A devolución da tarxeta regalo réxese polas condicións de uso da tarxeta regalo.

En caso de que devolva os produtos dentro do prazo contractual do dereito de desistencia, pero unha vez transcorrido o prazo legal, reembolsaráselle unicamente o prezo pagado por tales produtos. Vostede farase cargo dos custos directos de devolución do produto cando non realice a devolución nunha das tendas PULL&BEAR de España ou por vía postal. Nese caso, recorde que deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia imprimida do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío.

Vostede poderá exercitar o seu dereito de desistencia conforme o establecido na cláusula 16.1 anterior, aínda que se nos comunica a súa intención de desistir do contrato transcorrido o prazo legal de desistencia, deberá en todo caso entregarnos os bens dentro do prazo de 30 días a partir da data de entrega dos produtos.

17.3 Disposicións comúns

Non terá vostede dereito a desistir do contrato cuxo obxecto sexa a subministración dalgún dos produtos seguintes:

* Artigos personalizados.

* CDS/DVD de música sen o seu envoltorio orixinal.

* Bens precintados por razóns de hixiene que fosen desprecintados tras a entrega.

O seu dereito a desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que vostede os recibiu. Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado máis alá da súa mera apertura, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que sufriran algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/s produto/s mentres estea na súa posesión. Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instrucións e resto de documentos que no seu caso o acompañen. Poderá realizar as devolucións en calquera tenda PULL&BEAR de España ou por vía postal.

• Devolucións en tenda PULL&BEAR.

Poderá devolvernos os produtos en calquera das nosas tendas PULL&BEAR en España que dispoñan da mesma sección da mercadoría que desexa devolver. Neste caso, deberá acudir a calquera das devanditas tendas e entregar xunto co artigo o tícket electrónico que recibirá achegado á Confirmación de envío, que tamén se conserva na súa conta da páxina web e na aplicación móbil de PULL&BEAR. Vostede pode presentar o tícket electrónico mostrándoo en forma dixital a través da pantalla do seu dispositivo móbil ou levándoo impreso á tenda.

• Devolución postal.

Vostede poderá entregar os produtos a través de devolución postal. Para iso, vostede deberá solicitar a devolución mediante o método “Devolución postal” do apartado “Devolucións” da sección “A miña conta” da páxina web e, a continuación, enviarémoslle por correo electrónico unha etiqueta de devolución que deberá pegar no paquete e deixalo na súa oficina de Correos local. Deberá deixar o artigo no mesmo paquete no que o recibiu e seguir as instrucións do apartado “Devolucións” da sección “A miña conta” da páxina web ou do propio correo electrónico. Se vostede realizou unha compra como convidado, poderá solicitar devolver os produtos por vía postal utilizando para iso a ligazón que se lle enviou xunto á Confirmación de pedido. Tras efectuar as verificacións oportunas, vostede recibirá un correo electrónico cunha etiqueta que deberá pegar no paquete e devolvelo a calquera dos referidos puntos habilitados.

Ningunha das dúas opcións supoñerá un custo adicional para vostede.

En caso de que non desexe devolver os produtos a través dalgunha das opcións gratuítas dispoñibles, vostede será responsable dos custos de devolución. Nese caso, recorde que deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia imprimida do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío. Por favor, teña en conta que se vostede decide devolvernos os artigos a portes debidos estaremos autorizados a cargarlle os gastos nos que poidamos incorrer.

Tras examinar o artigo, comunicarémoslle se ten dereito ao reembolso das cantidades aboadas. O reembolso dos gastos de transporte unicamente se realizará cando o dereito de desistencia se exerza dentro do prazo legal e se devolvan todos os artigos que compoñen o pedido en cuestión. O reembolso efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro do prazo de 14 días desde a data en que vostede nos comunicou a súa intención de desistir. Non obstante, poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presente unha proba da devolución dos bens, segundo que condición se cumpra primeiro. O reembolso efectuarase sempre no mesmo medio de pagamento que vostede utilizou para pagar a compra, agás cando para a devolución se presente un tícket regalo. Neste último caso, o reembolso realizarase mediante unha tarxeta ou tícket aboamento.

Vostede asumirá o custo e risco de devolvernos os produtos, tal e como se indicou anteriormente. Se ten algunha dúbida, pode poñerse en contacto connosco a través do noso formulario de contacto o chamando ao teléfono 900 812 900.

As devolucións dos pedidos efectuados mediante pagamento contra reembolso e aboados na caixa da propia tenda deberán realizarse en todo caso nas tendas PULL&BEAR de España. Neste caso, se transcorridos 8 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega e pagamento en tenda (vostede recibirá o correo “Confirmación chegada pedido a tenda”), o pedido non fose recollido por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do contrato e considerarémolo resolto. Igualmente, as devolucións dos pedidos realizados por medio dos dispositivos electrónicos dispoñibles en determinadas tendas PULL&BEAR de España e aboados na caixa da propia tenda deberán realizarse en todo caso nas tendas PULL&BEAR de España. En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos de vostede e procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento empregado para a transacción inicial.

17.4 Devolucións de produtos defectuosos

Nos casos en que vostede considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao estipulado no contrato, deberá poñerse en contacto connosco de forma inmediata por medio do noso formulario de contacto facilitando os datos do produto así como do dano que sofre, ou ben chamando por teléfono ao número 900 812 900 onde lle indicaremos a forma de proceder. O produto poderao devolver en calquera das nosas tendas PULL&BEAR en España, por vía postal ou enviándoo ao enderezo indicado anteriormente. Procederemos a examinar detidamente o produto devolto e comunicarémoslle por correo electrónico dentro dun prazo razoable se procede o reembolso ou a substitución do produto (se é o caso). O reembolso ou a substitución do artigo efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico que confirme que procede o reembolso ou a substitución do artigo non conforme.

As cantidades pagadas por aqueles produtos que sexan devoltos a causa dalgunha tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas integramente, incluídos os gastos de entrega incorridos para entregarlle o artigo e os custos en que vostede incorrese para devolvérnolo a nós. A devolución efectuarase no mesmo medio de pagamento que se utilizou para pagar a compra, agás cando para a devolución se presente un tícket regalo. Neste último caso, o reembolso realizarase mediante unha tarxeta ou un tícket aboamento de PULL&BEAR. Quedan en calquera caso a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

18. RESPONSABILIDADE E EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo que expresamente se dispoña o contrario nas presentes Condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido na nosa páxina web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto. Non obstante, e salvo disposición legal en sentido contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

* perdas de ingresos ou vendas;

* perda de negocio;

* lucro cesante ou perda de contratos;

* perda de aforros previstos;

* perda de datos; E

* perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.

Debido á natureza aberta desta páxina web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que se estableza expresamente o contrario nela.

19. GARANTÍAS

Se vostede contrata como consumidor e usuario, ofrecémoslle garantías sobre os produtos que comercializamos a través desta páxina web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo, polo tanto, pola falta de conformidade destes que se manifeste nun prazo de dous anos desde a entrega do produto.

. Enténdese que os produtos son conformes co contrato sempre que (i) se axusten á descrición realizada por nós e posúan as calidades que presentásemos nesta páxina web, (ii) sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinan os produtos do mesmo tipo e (iii) presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que sexan fundadamente esperables.

Neste sentido, se algún dos produtos non fose conforme co contrato, vostede deberá poñelo no noso coñecemento seguindo o procedemento detallado no apartado 16.4 anterior e a través de calquera dos medios de comunicación previstos para tal efecto.

Os produtos que vendemos, especialmente os produtos de artesanía, a miúdo poden presentar as características dos materiais naturais que se utilizan na súa fabricación. Estas características, tales como variación nas vetas, na textura, nos nós e na cor, non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presenza e aprecialas. Unicamente seleccionamos os produtos da máxima calidade, pero as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da aparencia individual do produto.

20. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e resto de dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web nos corresponden en todo momento a nós ou aos que nos outorgaron licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou os que nos outorgaron licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de Contacto.

21. VIRUS, PIRATARÍA E OUTROS ATAQUES INFORMÁTICOS

Vostede non debe realizar un uso indebido desta páxina web mediante a introdución intencionada nela de virus, troianos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño. Vostede non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor no que a devandita páxina se encontra aloxada ou a calquera servidor, ordenador ou base de datos relacionada coa nosa páxina web. Vostede comprométese a non atacar esta páxina web a través dun ataque de denegación de servizo ou dun ataque de denegación de servizo distribuído. O incumprimento desta cláusula podería implicar a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumprimento da devandita normativa as autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Así mesmo, en caso de incumprimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar esta páxina web. Non seremos responsables de calquera dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar ao seu ordenador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso desta páxina web ou da súa descarga de contidos dela ou aos que esta redireccione.

22. LIGAZÓNS DESDE A NOSA PÁXINA WEB

No caso de que a nosa páxina web conteña ligazóns a outras páxinas webs e materiais de terceiros, as devanditas ligazóns facilítanse unicamente para os efectos informativos, sen que nós teñamos ningún control sobre o contido das devanditas páxinas webs ou materiais. Polo tanto, non aceptamos ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda derivados do seu uso.

23. COMUNICACIÓNS POR ESCRITO

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Mediante o uso desta páxina web, vostede acepta que a maior parte das devanditas comunicacións connosco sexan electrónicas. Poñerémonos en contacto con vostede por correo electrónico ou facilitarémoslle información colgando avisos nesta páxina web. Para os efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e resto de comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren os requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

24. NOTIFICACIÓNS

As notificacións que vostede nos envíe deberán remitirse preferiblemente a través do noso formulario de contacto . Conforme co disposto na cláusula 22 anterior e agás que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico ou ben ao enderezo postal facilitado por vostede á hora de realizar un pedido. Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que se publiquen na nosa páxina web, 24 horas despois de enviar un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación se fixo, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña o enderezo correcto, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en Correos ou nunha caixa de correo e, no caso dun correo electrónico, que este foi enviado ao enderezo de correo electrónico especificado polo receptor.

25. CESIÓN DE DEREITOS E OBRIGAS

O contrato é vinculante tanto para vostede coma para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e habentes-causa. Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou, de calquera outro xeito, transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste, sen obter o noso consentimento previo por escrito. Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou, de calquera outro xeito, transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste, en calquera momento durante a súa vixencia. Para evitar calquera dúbida, as devanditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que, se é o caso, vostede, como consumidor, ten recoñecidos por lei nin anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías, tanto expresas coma tácitas, que lle puidésemos outorgar.

26. ACONTECEMENTOS FÓRA DO NOSO CONTROL

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas asumidas, cando este se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("Causa de forza maior"). As Causas de forza maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e entre outros, os seguintes:

1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.

2. Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.

3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.

4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.

6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Entenderase que as obrigas quedarán suspendidas durante o período en que a Causa de forza maior continúe e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir as devanditas obrigas por un período de tempo igual ao que dure a Causa de forza maior. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de forza maior ou para encontrar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas a pesar da Causa de forza maior.

27. RENUNCIA

A falta de requirimento pola nosa banda do cumprimento estrito pola súa banda dalgunha das obrigas asumidas por vostede en virtude dun contrato ou das presentes Condicións ou a falta de exercicio pola nosa parte dos dereitos ou accións que nos puidesen corresponder en virtude do devandito contrato ou das Condicións, non supoñerá renuncia nin limitación ningunha en relación cos devanditos dereitos ou accións nin lle exonerará a vostede de cumprir tales obrigas. Ningunha renuncia pola nosa banda a un dereito ou acción concreta supoñerá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións. Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato terá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique a vostede por escrito de conformidade co disposto no apartado de Notificacións anterior.

28. NULIDADE PARCIAL

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fose declarada nula e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

29. ACORDO COMPLETO

As presentes Condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nelas constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co obxecto delas e substitúen calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito. Vostede e nós recoñecemos consentir a celebración dun contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes del, agás aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións. Nin vostede nin nós dispoñeremos de acción fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data dun contrato (agás que se tivese feito tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que dispoñerá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes Condicións.

30. O NOSO DEREITO A MODIFICAR ESTAS CONDICIÓNS

Reservámonos a facultade de modificar os Termos e condicións. Manterémoslle informado dos cambios substanciais realizados neles. Estes non terán carácter retroactivo e, salvo posibles excepcións segundo o caso concreto, serán de aplicación despois de 30 días da data da súa publicación no aviso correspondente.

Se vostede non está de acordo coas modificacións introducidas, recomendámoslle non facer uso da nosa páxina web.

31. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través a devandita páxina web rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos devanditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois. Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal lle recoñece a lexislación vixente.

32. COMENTARIOS, SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

Os seus comentarios e suxestións serán ben recibidos. Pregámoslle que nos envíe tales comentarios e suxestións, así como calquera consulta, queixa ou reclamación, a través do noso formulario de contacto , do teléfono ou do enderezo postal ou de correo electrónico indicados na cláusula 2 das presentes Condicións. Ademais, temos follas oficiais de reclamación á disposición dos consumidores e usuarios. Pode solicitalas chamando ao teléfono 900 812 900 ou a través do noso formulario de contacto . As súas queixas e reclamacións ante o noso servizo de atención ao cliente serán atendidas no prazo máis breve posible e, en todo caso, no prazo máximo dun mes. Así mesmo, quedarán rexistradas cunha clave identificativa que poñeremos no seu coñecemento e permitiralle facer o seguimento delas.

Na seguinte ligazón pode descargar o modelo de formulario de desistencia:

Se vostede como consumidor considera que os seus dereitos foron vulnerados, pode dirixirnos as súas queixas a través do enderezo de correo electrónico contact@pullandbear.com co fin de solicitar unha solución extraxudicial de controversias.

Neste sentido, se a adquisición entre vostede e nós se realizou en liña a través do noso sitio web, de acordo co Regulamento núm. 524/2013 da UE, informámoslle de que vostede ten dereito a solicitar connosco unha resolución extraxudicial de controversias en materia de consumo accesible a través do enderezo de Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Última modificación: 5 de novembro de 2018

Modelo de formulario de desistencia

(só debe completar e enviar o presente formulario se desexa desistir do contrato)

Á atención de Pull&Bear España, S. A. actuando baixo o nome comercial PULL&BEAR, Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña. contact@pullandbear.com

Pola presente comunícolle que desisto do meu contrato de venda do seguinte ben:

Pedido o/recibido o (*)

Nome do consumidor:

Enderezo do consumidor:

Sinatura do consumidor (só se este formulario se presenta en papel)

Data

(*) Risque o que non proceda

FUNCIONALIDADE “WALLET”

As presentes condicións de uso (en diante, as "Condicións Wallet") regulan con carácter específico e adicional o acceso e o uso dos servizos e as diferentes funcionalidades de Wallet (en diante, e para estes efectos, "Wallet" ou o "Servizo") dispoñible na App (tal e como esta se definirá a continuación) da marca Pull&Bear. Estas Condicións son, sen prexuízo de e adicionais a, as Condicións de uso e compra de www.pullandbear.com e que, na medida que resulte de aplicación conforme ao Servizo ou a Wallet, tamén son reguladoras deles.

Como parte das prestacións de Wallet, encóntrase a posibilidade de xestionar pagamentos nas compras que realice nas tendas físicas de Pull&Bear (en diante, e segundo cal sexa a referencia que corresponda, a "Tenda física" ou as "Tendas físicas"), así como a xestión dos tíckets das compras realizadas nas tendas en liña de Pull&Bear (en diante, “Tenda en liña”) e que ambas son operadas en España pola sociedade Pull&Bear España, S. A., NIF.: A15108673, con domicilio en Avenida da Deputación, Edificio Inditex, Arteixo, 15143, A Coruña. Nos restantes países nos que Pull&Bear ten tendas físicas, a comercialización a través de tenda física é operada pola sociedade correspondente segundo os casos.

1. DESCRICIÓN XERAL DO SERVIZO

O uso de Wallet permitiralle, entre outras funcionalidades, iniciar os seus pagamentos nas compras presenciais nas Tendas físicas habilitadas para o efecto, así como outras funcionalidades relativas á xestión dos seus tíckets, tanto respecto das compras nas Tendas físicas como as que realizase na Tenda en liña. Así, ademais do inicio de pagamentos, Wallet permitiralle realizar as seguintes xestións:

i. Acceso aos tíckets electrónicos relativos ás súas compras en Tendas físicas naqueles casos en que inicie o pagamento con Wallet ou os solicitase ou xerase conforme o que se indica nos apartados (iii) e (iv) seguintes. Así mesmo, terá acceso aos tíckets electrónicos da tenda en liña;

ii. Xestión de tarxetas de pagamento e tarxetas regalo: permite engadir as tarxetas que se utilizarán para realizar o pagamento que se inicie utilizando Wallet en Tendas físicas. En caso de que xa existan tarxetas gardadas mediante a opción de compra rápida da venda en liña, estas estarán dispoñibles de forma automática para facilitar a súa activación como tarxeta para o pagamento mediante Wallet.

Ao incluír os datos dunha tarxeta nova, vostede nos autoriza a comprobar a validez das súas tarxetas de crédito e débito e tarxetas regalo cuxos datos desexe almacenar, o que inclúe a posibilidade de que para iso se realice un cargo na súa tarxeta a través do sistema de seguridade de micropagamento. O importe do devandito micropagamento seralle reembolsado no prazo máximo dun mes desde a súa data de realización.

Ademais de xestionar as propias tarxetas en función dos mecanismos de seguridade habilitados no dispositivo onde se executa a App, Wallet poderá solicitarlle xerar un contrasinal asociado a elas.

iii. “Escaneamento” de tíckets: partindo dun tícket en formato papel pódese xerar unha copia dixital do devandito tícket mediante o escaneamento dun código QR que se encontra impreso no tícket. A partir dese momento, vostede poderá facer devolucións nas Tendas físicas usando o devandito tícket; nos termos e condicións que en cada momento sexan de aplicación, segundo a política comercial de Pull&Bear e, en todo caso, de conformidade coa legalidade vixente.

iv. Recepción de tícket electrónico: se vostede paga mediante tarxeta de crédito ou en metálico nas Tendas físicas poderá solicitar recibir un tícket en formato electrónico. Para iso, deberá mostrar o código QR que se mostrará no seu dispositivo para tal fin e enviarase o tícket automaticamente á App. A partir dese momento, vostede poderá facer cambios ou devolucións nas Tendas físicas usando o devandito tícket; nos termos e condicións que en cada momento sexan de aplicación, segundo a política comercial de Pull&Bear e, en todo caso, de conformidade coa legalidade vixente.

Neste caso, non se lle fará entrega de tícket en soporte papel.

En calquera caso, respecto de calquera das funcionalidades de Wallet, resultará sempre de aplicación preferente a normativa reguladora sobre tíckets electrónicos, ou calquera outra que resulte de aplicación, e á que estas Condicións de Wallet quedan sometidas.

Se decidise darse de baixa como usuario, ten á súa disposición a opción de solicitar durante o proceso de tramitación da devandita baixa, que se lle remitan todos os tíckets almacenados na App ao correo electrónico que para tal efecto nos indique.

Inicio de pagamentos mediante Wallet

Para xestionar o pagamento con Wallet nas Tendas Físicas habilitadas para o efecto, deberá seguir as instrucións facilitadas polo persoal da tenda correspondente. En todo caso, teña en conta que, para iniciar o pagamento a través de Wallet, vostede deberá presentar o código QR xerado pola App para a súa comprobación polo persoal e lectura polos medios técnicos habilitados na zona de caixa da Tenda física. En función dos mecanismos de seguridade habilitados no dispositivo onde se executa a App, Wallet poderá solicitar a introdución do contrasinal Wallet para poder xerar o código QR que permite xestionar o pagamento.

Nos pagamentos iniciados a través de Wallet vostede toma nota e acepta que se lle facilitará un tícket electrónico e que non se lle fará entrega de tícket en soporte papel.

Cando inicie un pagamento a través de Wallet nunha Tenda física, este cargarase na tarxeta que vostede seleccione no Servizo ao iniciar o pagamento.

A entrega dos artigos realízase no momento no que vostede autoriza o inicio do pagamento da súa compra, mediante a presentación ao persoal da tenda do código QR e a lectura do devandito código polos medios técnicos habilitados na zona de caixa da Tenda Física.

A compra cuxo pagamento vostede inicie a través de Wallet, rexerase en todo caso polas condicións de compra da Tenda física correspondente. Por iso, calquera reclamación relacionada co contrato entre vostede e a Tenda física correspondente deberá dirixila a Pull&Bear España, S. A., NIF.: A15108673 ou de resultar de aplicación no caso concreto, por exemplo, por realizarse en tendas físicas situadas en países distintos a España ante a sociedade que segundo o caso correspondera.

Wallet é un servizo gratuíto. Non obstante, o emisor da súa tarxeta podería cobrar comisións polos pagamentos realizados con ela. Consulte os termos do contrato co emisor da súa tarxeta para máis información. Así mesmo, o seu operador de servizos de telecomunicacións podería cobrar polo uso da rede de telecomunicacións a través da que vostede accede a Wallet. Consulte os termos do contrato co seu provedor de rede para máis información.

Unicamente poderá utilizar Wallet para iniciar pagamentos nos establecementos indicados. O uso de Wallet para outros fins está estritamente prohibido. Reservámonos, por tanto, o dereito a eliminalo como usuario e, para tal efecto, cancelar a súa conta e esixir as responsabilidades pertinentes ao usuario que realice un uso indebido ou fraudulento del ou incumpra as normas e procedementos contidos nas presentes Condicións Wallet ou outros textos legais aplicables a Wallet, a App ou o Servizo.

2. DISPOÑIBILIDADE DO SERVIZO E DE WALLET

Sempre respectando a lexislación aplicable, reservámonos o dereito de modificar, suspender ou eliminar, en calquera momento, á súa enteira discreción e sen previo aviso, xa sexa con carácter xeral ou en particular para un ou máis usuarios, calquera ou a totalidade das funcionalidades de Wallet, así como de modificar, suspender ou eliminar, nos mesmos termos, a dispoñibilidade da totalidade ou parte do Servizo.

3. RESPONSABILIDADE

Agás naqueles supostos nos que legalmente se limite a exclusión de responsabilidade, non somos responsables dos danos que puidesen derivarse para vostede do uso de Wallet.

Vostede comprométese a utilizar Wallet unicamente para os propósitos para os que está concibida e, polo tanto, a non realizar un uso indebido ou fraudulento, polo que é responsable fronte á Sociedade ou calquera terceiro dos danos que puidesen derivarse dun uso indebido de Wallet.

Vostede será responsable nos seguintes supostos:

a) cando, se for o caso, o seu equipo ou terminais asociados á App, tarxetas SIM, enderezos de correo electrónico ou calquera dos contrasinais fosen utilizados por un terceiro autorizado por vostede sen o noso coñecemento.

b) cando se produzan erros ou fallos na utilización de Wallet ou da App por vostede como consecuencia dun funcionamento defectuoso do seu hardware, software, dispositivos ou terminais ou por non implantar os mecanismos de seguridade necesarios no dispositivo no que se execute a App.

4. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E OUTROS DEREITOS

A App. Wallet e calquera dos elementos que estean incluídos ou formen parte da App ou de Wallet son propiedade ou se encontran baixo o control da Sociedade ou de terceiros que autorizaron a súa utilización.

A todo iso, no seu conxunto, denominaráselle a partir deste momento, a "Propiedade".

O usuario comprométese a non retirar, suprimir, alterar, manipular nin, en modo ningún, modificar:

-Aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que ben a Sociedade ou os lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial (como, por exemplo, copyright, ©, ® y ™, etc.).

Os dispositivos técnicos de protección ou identificación que poida conter a Propiedade (como por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.).

-O usuario recoñece que, en virtude das presentes Condicións Wallet, a Sociedade non cede nin transfire ao usuario ningún dereito sobre a súa Propiedade, ou sobre calquera propiedade de terceiras partes. A Sociedade só autoriza ao usuario o acceso e uso deles de conformidade cos termos indicados nas presentes Condicións Wallet.

Os usuarios non están autorizados para copiar, distribuír (incluíndo correos electrónicos e Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder ou, en calquera outra forma despregar actividades que leven consigo o uso comercial da Propiedade, xa sexa con carácter parcial ou total, sen que conste o expreso consentimento, outorgado por escrito, do lexítimo titular dos dereitos de explotación.

O acceso e uso da Propiedade realizarase sempre e en todo caso con fins estritamente persoais e non comerciais.

A Sociedade resérvase todos os dereitos sobre a Propiedade que lle correspondan incluídos, a título enunciativo e non limitativo, todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial que ostente sobre eles.

A Sociedade non concede ningunha outra licenza ou autorización de uso ao usuario sobre a súa Propiedade distinta da que expresamente se detalla na presente cláusula.

A Sociedade resérvase o dereito de resolver ou modificar en calquera momento e por calquera causa, as licenzas outorgadas en virtude das presentes Condicións Wallet. Sen prexuízo diso, a Sociedade poderá emprender accións legais contra calquera utilización por parte do usuario que:

-non sexa conforme cos termos e condicións aquí especificados;

-infrinxa ou vulnere os dereitos de propiedade intelectual e industrial ou outros análogos da Sociedade, ou de calquera outro terceiro lexítimo titular; ou

-infrinxa calquera normativa que sexa de aplicación.