Política de privacidade

PDF

Condicións de compra

PDF

1. INTRODUCIÓN

O presente documento (conxuntamente con todos os documentos que nel se mencionan) establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web (www.pullandbear.com) e a súa aplicación (en diante, e conxuntamente, as Plataformas) e a compra de produtos a través destas (en diante, as "Condicións").

Pregámoslle que lea atentamente as presentes Condicións e as nosas Políticas de cookies e a Política de privacidade (conxuntamente, as "Políticas de protección de datos") antes de usar as Plataformas. Vostede debe respectar todas aquelas normas que regulan o uso das Plataformas. Para realizar un pedido, ademais, vostede deberá aceptar expresamente as presentes Condicións e ler a información facilitada na nosa Política de Privacidade, e, polo tanto, queda vinculado a estas. Se vostede non está de acordo con todas as Condicións, non debe usar as Plataformas. Se ten algunha pregunta relacionada coas Condicións ou as Políticas de protección de datos, pode poñerse en contacto connosco a través do noso formulario de contacto. O contrato poderá formalizarse, á súa elección, en calquera dos idiomas nos que as Condicións están dispoñibles nas Plataformas.

A venda de artigos a través das nosas Plataformas é realizada baixo a denominación PULL&BEAR por PULL & BEAR ESPAÑA, S. A., sociedade española con domicilio en Avda. da Deputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, no tomo 960, sección xeral, folio 17, folla C-3.282 e NIF A15108673, con teléfono 900812900 e correo electrónico contact@pullandbear.com.

A información ou datos persoais que nos facilite sobre vostede serán tratados conforme co establecido nas Políticas de protección de datos. Toda a información ou datos que nos facilite ao facer uso das Plataformas deben ser veraces e corresponderse coa realidade.

Ao facer uso das nosas Plataformas e realizar pedidos a través destas, vostede comprométese a:

1. Facer uso das nosas Plataformas unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.

2. Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente se puidese considerar que se fixo un pedido desta índole, estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.

3. Facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e outros datos de contacto de forma veraz e exacta. Así mesmo, poderemos facer uso da devandita información para poñernos en contacto con vostede se é necesario (ver a nosa Política de privacidade).

Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido. Ao realizar un pedido a través das nosas Plataformas, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para asinar contratos.

Os artigos que se ofrecen a través das nosas Plataformas están unicamente dispoñibles para o seu envío a territorio español.

Para realizar un pedido, deberá seguir o procedemento de compra online e facer clic en "Autorizar pagamento". Seguidamente, vostede recibirá un correo electrónico como xustificante do seu pedido (a "Confirmación de pedido"). Así mesmo, informarémoslle mediante correo electrónico cando o seu pedido se envíe (a "Confirmación de envío"). Un tícket electrónico cos detalles do seu pedido achegarase tamén á Confirmación de Envío (o "tícket electrónico").

Todos os pedidos están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos. De producírense dificultades en canto á subministración de produtos ou de non quedar artigos en stock, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidese ter aboado vostede.

En caso de que vostede detectase que se produciu un erro ao introducir os seus datos persoais durante o seu rexistro como usuario das nosas Plataformas, poderá modificalos no apartado "A miña conta".

En todo caso, poderá corrixir erros relacionados cos datos persoais achegados durante o proceso de compra dirixíndose ao servizo de atención ao cliente a través do teléfono 900812900 ou do enderezo de correo electrónico contact@pullandbear.com, así como exercitar o dereito de rectificación conforme se recolle na nosa Política de privacidade.

As nosas Plataformas mostran ventás de confirmación en diversos apartados do proceso de compra que non permiten proseguir co pedido se os datos destes apartados non se proporcionaron correctamente. Así mesmo, as nosas Plataformas ofrecen os detalles de todos os artigos que engadise á súa cesta durante o proceso de compra, de forma que, antes de realizar o pagamento, vostede poderá modificar os datos do seu pedido.

Se vostede detectase un erro no seu pedido con posterioridade á finalización do proceso de pagamento, deberá poñerse en contacto de xeito inmediato co noso servizo de atención ao cliente, no teléfono ou no enderezo de correo electrónico anteriormente mencionados, para emendar o erro.

Antes de formalizar o pedido vostede deberá seleccionar a modalidade de entrega que máis se axuste ás súas necesidades. Salvo que acordásemos outra cousa, enviarémoslle o pedido consistente no/s produto/s relacionado/s en cada Confirmación de envío sen ningunha demora indebida e como moito no prazo de 30 días naturais desde a data da Confirmación de pedido.

Teña en conta que existen circunstancias derivadas da personalización dos produtos, ou circunstancias imprevistas ou extraordinarias, que poden afectar a data de entrega. No que respecta á tarxeta regalo virtual, enviarémola na data que vostede indicara ao realizar o pedido.

Se por algún motivo non puidésemos cumprir coa data de entrega, informarémoslle desta circunstancia e darémoslle a opción de seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anulando o pedido co reembolso total do prezo pagado. Teña en conta, en calquera caso, que non realizamos entregas a domicilio os sábados nin os domingos, agás no caso da tarxeta regalo virtual, que se entregará na data que vostede indicara.

Para os efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a "entrega" ou que o pedido foi "entregado" no momento en que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, adquira a posesión material dos produtos, o que se acreditará mediante a sinatura da recepción do pedido no enderezo de entrega convido.

A tarxeta regalo virtual entenderase entregada conforme co establecido nas Condicións de uso da tarxeta regalo e, en todo caso, na data de envío desta ao enderezo de correo electrónico indicado por vostede.

Se nos resulta imposible efectuar a entrega do seu pedido, intentaremos buscar un lugar seguro para deixalo. Se non podemos encontrar un lugar seguro, o seu pedido será devolto ao noso almacén. Así mesmo, deixarémoslle unha nota na que explicaremos onde se encontra o seu pedido e como facer para que llo enviemos de novo. Se non vai estar no lugar de entrega á hora convida, pregámoslle que se poña en contacto connosco para convir a entrega noutro día.

No caso de que transcorresen 30 días dende que o seu pedido estivese dispoñible para a súa entrega e o pedido non fose entregado por causa non imputable a nós, entenderemos que o seu desexo de desistir do contrato e considerarémolo resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección, pola súa parte, dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días desde a data na que consideremos resolto o contrato. Por favor, teña en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional, polo que estaremos autorizados a repercutirlle os custos correspondentes.

A presente cláusula non resulta de aplicación á tarxeta regalo virtual, cuxa entrega se rexerá polo establecido nas Condicións de uso da tarxeta regalo e polo establecido na cláusula 9 anterior.

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo a partir do momento da súa entrega. Vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pagamento completo de todas as cantidades debidas en relación cos devanditos produtos, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 9 anterior), se esta tivese lugar nun momento posterior.

Os prezos das Plataformas inclúen IVE (cando este imposto resulte de aplicación), pero exclúen os gastos de envío, que se engadirán ao importe total debido segundo se expón na nosa Guía de compra

- Envío.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa lle enviamos unha confirmación de pedido. Unha vez que seleccione todos os artigos que desexa comprar, estes engadiranse á súa cesta e o paso seguinte será tramitar o pedido e efectuar o pagamento. Para iso, deberá seguir os pasos do proceso de compra, enchendo ou comprobando a información que en cada paso se lle solicita. Así mesmo, durante o proceso de compra, antes de realizar o pagamento, poderá modificar os datos do seu pedido. Dispón dunha descrición detallada do proceso de compra na Guía de compra. Ademais, se é vostede un usuario rexistrado, dispón dun detalle de todos os pedidos realizados no apartado A miña conta.

Poderá utilizar como medio de pagamento as tarxetas Visa, Mastercard, American Express, Affinity Card e PayPal. Así mesmo, poderá pagar todo ou parte do prezo da súa compra cunha tarxeta regalo ou unha tarxeta ou tícket aboamento cuxo emisor sexa Fashion Retail, S.A. Adicionalmente, vostede poderá aboar o prezo do seu pedido mediante pagamento contra reembolso, podendo utilizar como medios de pagamento aqueles que sexan admitidos nas tendas de recollida PULL&BEAR de España.

Se vostede realiza un pedido a través dalgún dos dispositivos electrónicos dispoñibles en determinadas tendas PULL&BEAR de España, poderá, nalgunhas delas, realizar ademais o pagamento mediante calquera dos medios de pagamento dispoñibles nas devanditas tendas.

Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos da súa tarxeta de crédito.

Ao facer clic en “Autorizar pagamento”, está confirmando que a tarxeta de crédito é súa ou que é o lexítimo posuidor da tarxeta regalo ou da tarxeta aboamento.

As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora, pero se a devandita entidade non autorizase o pagamento, non nos faremos responsables de ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún contrato con vostede.

O sitio web tamén permite a compra a través da funcionalidade de compra como convidado. Nesta modalidade de compra, solicitaránselle unicamente os datos imprescindibles para poder tramitar o seu pedido. Unha vez finalizado o proceso de compra, ofreceráselle a posibilidade de rexistrarse como usuario ou continuar como usuario non rexistrado.

A través da funcionalidade compra rápida (en diante, "Compra rápida"), poderá realizar compras nas nosas Plataformas máis doadamente e evitar así a introdución dos datos de envío, facturación e pagamento en cada compra. A Compra rápida estará dispoñible no apartado Cesta de compra. Para utilizar a Compra rápida, deberá gardar os datos da súa tarxeta. Poderá facelo ao realizar o pagamento con calquera das tarxetas aceptadas nas nosas Plataformas, marcando a opción "gardar datos da miña tarxeta".

Iso implica o almacenamento dos seguintes datos da súa tarxeta: número de tarxeta, nome do titular tal e como aparece escrito e caducidade da tarxeta. Para gardar os datos da súa tarxeta e usar a Compra rápida, deberá aceptar as Condicións e o tratamento dos seus datos persoais recollidos na Política de privacidade vixente.

Ao aceptar o uso da Compra rápida, vostede autoriza que as compras cuxo pagamento inicie a través da devandita ferramenta se carguen á tarxeta correspondente asociada á devandita ferramenta. O uso das súas tarxetas rexerase en todo caso polas condicións subscritas entre vostede e o emisor da súa tarxeta.

Poderá gardar en Compra rápida os datos de tantas tarxetas como desexe, para o que deberá realizar polo menos un pagamento con cada unha delas. En caso de que desexe gardar os datos de máis dunha tarxeta, a tarxeta cuxos datos se gardasen máis recentemente será considerada a súa "Tarxeta favorita", á que por defecto se cargarán as compras realizadas mediante Compra rápida. Non obstante, poderá modificar a súa Tarxeta favorita no apartado "A miña conta" do sitio web. Para usar a Compra rápida, unicamente deberá facer clic no botón "Compra rápida" que aparecerá na Cesta de compra.

Inmediatamente aparecerá unha pantalla cos datos de envío, facturación e pagamento da súa compra. A información dispoñible na devandita pantalla non é editable, polo que, se algún dato non é correcto, non finalice a compra. Para realizar compras con outros datos, por favor non utilice a Compra rápida. Poderá

modificar a súa Tarxeta Favorita asociada á Compra rápida no apartado A miña conta da páxina web. O que se dispón na presente cláusula non lle será de aplicación se vostede realiza unha compra como convidado.

As nosas Plataformas permiten a compra a través da funcionalidade “YouPay”.

Nesta modalidade de compra os usuarios maiores de 14 anos (en diante, o/os “Usuario/s que engade/n artigos á cesta”) poden engadir artigos á cesta da compra e solicitar a tramitación e pagamento desta a outros usuarios (en diante, o/os “Usuario/s que realiza/n o pedido”).

Tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido deberán ser usuarios rexistrados da Plataforma para usar esta funcionalidade e ambos roles non poderán ser compartidos.

Ao tratar de engadir un Usuario que realiza o pedido por parte dun Usuario que engade artigos á cesta, e viceversa, deberán indicarse os datos requiridos polo formulario de solicitude. Posteriormente, o Usuario que realiza o pedido ou o Usuario que engade artigos á cesta, segundo sexa o caso, poderán aceptar ou rexeitar a solicitude.

Un Usuario que engade artigos á cesta só poderá ter un Usuario que realiza o pedido simultaneamente. En cambio, un Usuario que realiza o pedido poderá ter ata un máximo de catro Usuarios que engaden artigos á cesta.

Así mesmo, o Usuario que realiza o pedido poderá dar de baixa en calquera momento ao Usuario que engade artigos á cesta, e viceversa, salvo que algún pedido se estea a tramitar neses momentos.

As vinculacións pendentes superiores a 7 días cancelaranse de forma automática.

Os Usuarios que realizan o pedido poderán asociar métodos de pagamento por defecto aos Usuarios que engaden artigos á cesta, un enderezo de envío e o tipo de notificacións que desexan recibir.

Unha vez confirmado o pedido, tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido recibirán o resto de notificacións habituais durante o seguimento do pedido, omitindo, no caso dos Usuarios que engaden artigos á cesta, calquera referencia ao método de pagamento.

Recorde que pode encontrar información detallada sobre esta funcionalidade na sección “YouPay” do apartado “A miña conta” das nosas Plataformas.

Ao activar o botón “Aceptar”, tanto os Usuarios que engaden artigos á cesta coma os Usuarios que realizan o pedido declaran que son usuarios rexistrados da Plataforma e que a información

proporcionada durante o proceso de activación desta funcionalidade e o proceso de compra, en función do caso, é veraz e exacta.

Ao facer uso da funcionalidade, o Usuario que realiza o pedido asegura ser maior de 18 anos, de conformidade co disposto na cláusula 4 das presentes Condicións; ter capacidade legal para asinar contratos; actuar como representante do Usuario que engade artigos á cesta nos termos establecidos pola normativa vixente, cando iso sexa necesario; contar coa solicitude expresa do Usuario que engade artigos á cesta para tramitar e pagar a cesta da compra, se é o caso, e consentir e aceptar resultar vinculado pola presente funcionalidade e, polo tanto, realizar a tramitación e pagamento da cesta da compra de referencia.

Recorde que a relación xurídica se establecerá entre PULL&BEAR e o Usuario que realiza o pedido, que polo tanto constituirá o titular deste. Polo tanto, a preparación da cesta da compra polo Usuario que engade artigos á cesta non lle confire a condición de contratante na relación obrigacional existente entre PULL&BEAR e o Usuario que realiza o pedido, nin altera a relación existente entre o Usuario que engade artigos á cesta e o Usuario que realiza o pedido en relación ás eventuais accións que o segundo poida exercitar fronte ao primeiro.

Salvo disposición legal en sentido contrario, PULL&BEAR non aceptará ningunha responsabilidade polas consecuencias prexudiciais que poidan derivarse do incumprimento das manifestacións realizadas no uso desta funcionalidade e previstas na presente cláusula.

Por favor, teña en conta que non poderá aboar o prezo do pedido mediante pagamento contra reembolso no caso que faga uso da funcionalidade “YouPay”.

Resultarán de aplicación á funcionalidade “YouPay” o resto de previsións consideradas nas presentes Condicións.

De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do IVE español se o enderezo de entrega está en territorio español, agás Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto do que se trate. Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas encontraranse exentas de IVE por aplicación do disposto no artigo 21 de Lei 37/1992, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme coa normativa vixente en cada un destes territorios.

Vostede autorízanos expresamente a emitir a factura en soporte electrónico. Non obstante, poderá indicarnos en calquera momento a súa vontade de recibir unha factura en soporte papel, en cuxo caso emitiremos e remitiremos a factura no devandito formato.

17.1 Dereito legal a desistir da compra

Dereito de desistencia

Se vostede está a contratar como consumidor e usuario, ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desistencia expirará aos 14 días naturais do día que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens ou, en caso de que os bens que compoñen o seu pedido se entreguen por separado, aos 14 días naturais do día que vostede, ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens. Para exercer o dereito de desistencia, vostede deberá notificarnos a PULL&BEAR, ao enderezo: Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña, ao teléfono 900 812 900, escribíndonos ao correo electrónico contact@pullandbear.com ou ao noso formulario de contacto, a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal ou electrónico). Poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura como anexo ás presentes Condicións, aínda que o seu uso non é obrigatorio. Para cumprir o prazo de desistencia, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa banda deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

Consecuencias da desistencia

En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como máximo 14 días naturais a partir da data na que nos informe da súa decisión de desistir do presente Contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento empregado por vostede para a transacción inicial. Non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Non obstante o anterior, poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presente unha proba da súa devolución, segundo que condición se cumpra primeiro.

Deberá devolvernos ou entregarnos directamente os produtos en calquera das tendas PULL&BEAR de España, ou entregarnos os produtos por devolución postal utilizando para tal efecto a etiqueta de devolución que enviaremos coa súa solicitude, ou enviar os produtos a PULL&BEAR, Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moito no prazo de 14 días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desistencia do contrato. Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que conclúa o devandito prazo.

Agás que realice a devolución dos bens nunha tenda PULL&BEAR de España ou por vía postal, deberá asumir vostede o custo directo de devolución dos bens. Nese caso deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia impresa do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío.

Só vostede será responsable da diminución de valor dos bens resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

Ademais do dereito de desistencia recoñecido legalmente aos consumidores e usuarios, e mencionado na cláusula 17.1 anterior, concedémoslle un prazo de 30 días contado desde a data de entrega dos produtos para realizar devolucións dos produtos (agás os mencionados na cláusula 17.3 seguinte, respecto dos que se exclúe o dereito de desistencia). A devolución da tarxeta regalo réxese polas condicións de uso da tarxeta regalo.

En caso de que devolva os produtos dentro do prazo contractual do dereito de desistencia, pero unha vez transcorrido o prazo legal, reembolsaráselle unicamente o prezo pagado por tales produtos. Vostede farase cargo dos custos directos de devolución do produto cando non realice a devolución nunha das tendas PULL&BEAR de España ou por vía postal. Nese caso, recorde que deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia impresa do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío.

Vostede poderá exercitar o seu dereito de desistencia conforme o establecido na cláusula 17.1 anterior, aínda que se nos comunica a súa intención de desistir do contrato transcorrido o prazo legal de desistencia, deberá en todo caso entregarnos os bens dentro do prazo de 30 días a partir da data de entrega dos produtos.

Non terá vostede dereito a desistir do contrato cuxo obxecto sexa a subministración dalgún dos produtos seguintes:

* Artigos personalizados.

* CD/DVD de música sen o seu envoltorio orixinal.

* Bens precintados por razóns de hixiene que fosen desprecintados tras a entrega.

O seu dereito a desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que vostede os recibiu. Non se fará ningún reembolso se o produto foi usado máis alá da súa mera apertura, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que sufriran algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/s produto/s mentres estea/n na súa posesión. Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instrucións e resto de documentos que no seu caso o acompañen. Poderá realizar as devolucións en calquera tenda PULL&BEAR de España ou por vía postal.

• Devolucións nunha tenda PULL&BEAR.

Poderá devolvernos os produtos en calquera das nosas tendas PULL&BEAR en España que dispoñan da mesma sección da mercadoría que desexa devolver. Neste caso, deberá acudir a calquera das devanditas tendas e entregar xunto co artigo o tícket electrónico que recibira adxunto á Confirmación de envío, que tamén se conserva na súa conta nas Plataformas. Vostede pode presentar o tícket electrónico mostrándoo en forma dixital a través da pantalla do seu dispositivo móbil ou levándoo impreso á tenda.

• Devolución postal.

Vostede poderá entregar os produtos a través de devolución postal. Para iso, vostede deberá solicitar a devolución mediante o método “Devolución postal” do apartado “Devolucións” da sección “A miña conta” das nosas Plataformas e, a continuación, enviarémoslle por correo electrónico unha etiqueta de devolución que deberá pegar no paquete e deixalo na súa oficina de Correos local. Deberá deixar o artigo no mesmo paquete no que o recibiu e seguir as instrucións do apartado “Devolucións” da sección “A miña conta” das Plataformas ou do propio correo electrónico. Se vostede realizou unha compra como convidado, poderá solicitar devolver os produtos por vía postal utilizando para iso a ligazón que se lle enviou xunto á Confirmación de pedido. Tras efectuar as verificacións oportunas, vostede recibirá un correo electrónico cunha etiqueta que deberá pegar no paquete e devolvelo a calquera dos referidos puntos habilitados.

Ningunha das dúas opcións supoñerá un custo adicional para vostede.

En caso de que non desexe devolver os produtos a través dalgunha das opcións gratuítas dispoñibles, vostede será responsable dos custos de devolución. Nese caso, recorde que deberá enviar, xunto cos produtos, unha copia impresa do tícket electrónico que terá recibido adxunto á Confirmación de envío. Por favor, teña en conta que se vostede decide devolvernos os artigos a portes debidos estaremos autorizados a cargarlle os gastos nos que poidamos incorrer.

Tras examinar o artigo, comunicarémoslle se ten dereito ao reembolso das cantidades aboadas. O reembolso dos gastos de transporte unicamente se realizará cando o dereito de desistencia se exerza dentro do prazo legal e se devolvan todos os artigos que compoñen o pedido en cuestión. O reembolso efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro do prazo de 14 días dende a data en que vostede nos comunicou a súa intención de desistir. Non obstante, poderemos reter o reembolso ata recibir os bens, ou ata que vostede presente unha proba da devolución dos bens, segundo que condición se cumpra primeiro. O reembolso efectuarase sempre no mesmo medio de pagamento que vostede utilizou para pagar a compra, agás cando para a devolución se presente un tícket regalo. Neste último caso, o reembolso realizarase mediante unha tarxeta ou tícket aboamento.

Vostede asumirá o custo e risco de devolvernos os produtos, tal e como se indicou anteriormente. Se ten algunha dúbida, pode poñerse en contacto con nós a través do noso formulario de contacto ou chamando ao teléfono 900 812 900.

As devolucións dos pedidos efectuados mediante pagamento contra reembolso e aboados na caixa da propia tenda deberán realizarse en todo caso nas tendas PULL&BEAR de España. Neste caso, se unha vez transcorridos 8 días dende que o seu pedido estea

dispoñible para a súa entrega e pagamento en tenda (vostede recibirá o correo “Confirmación chegada pedido a tenda”), o pedido non fose recollido por causa non imputable a nós, entenderemos que desexa desistir do contrato e considerarémolo resolto. Igualmente, as devolucións dos pedidos realizados por medio dos dispositivos electrónicos dispoñibles en determinadas tendas PULL&BEAR de España e aboados na caixa da propia tenda deberán realizarse en todo caso nas tendas PULL&BEAR de España. En caso de desistencia pola súa banda, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos de vostede e procederemos a efectuar o devandito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento empregado para a transacción inicial.

Nos casos en que vostede considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao estipulado no contrato, deberá poñerse en contacto connosco de forma inmediata por medio do noso formulario de contacto facilitando os datos do produto así como do dano que sofre, ou ben chamando por teléfono ao número 900 812 900 onde lle indicaremos a forma de proceder. O produto poderao devolver en calquera das nosas tendas PULL&BEAR en España, por vía postal ou enviándoo ao enderezo indicado anteriormente. Procederemos a examinar detidamente o produto devolto e comunicarémoslle por correo electrónico dentro dun prazo razoable se procede o reembolso ou a substitución do produto (se é o caso). O reembolso ou a substitución do artigo efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico que confirme que procede o reembolso ou a substitución do artigo non conforme.

As cantidades pagadas por aqueles produtos que sexan devoltos a causa dalgunha tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas integramente, incluídos os gastos de entrega incorridos para entregarlle o artigo e os custos en que vostede incorrese para devolvérnolo a nós. Quedan en todo caso a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

As nosas Plataformas permiten que vostede poida personalizar determinados produtos mediante a inclusión de textos e caracteres seleccionados por vostede, conforme as presentes condicións e as indicacións proporcionadas.

Vostede debe ter en conta que, debido a razóns técnicas ou doutro tipo alleas á nosa vontade, as cores, texturas e tamaños reais poden variar respecto aos mostrados na súa pantalla. Así mesmo, vostede debe ter en conta que, por tratarse de pezas personalizadas, non será posible devolver nin cambiar os produtos personalizados.

Vostede garante que está autorizado para usar os textos e o resto de elementos que formen parte da personalización dos produtos. Aínda que reservamos o dereito a rexeitar a súa personalización ou a

cancelar pedidos de produtos personalizados por incumprimento destas condicións, vostede será o único responsable da personalización que solicite. Poderemos rexeitar a súa personalización ou cancelar pedidos de produtos personalizados no caso de que detectemos que a personalización consiste en, ou inclúe, elementos inapropiados, propiedade de terceiros ou de calquera outro modo ilícitos.

Non asumimos obriga de verificar os textos, nin asumimos responsabilidade polos textos ou outros elementos que formen parte da personalización creada polos usuarios deste servizo. Non garantimos a licitude dos devanditos textos, ou outros elementos, e, en consecuencia, non asumimos responsabilidade ningunha polos danos ou prexuízos que puidesen derivarse para calquera usuario ou calquera outro terceiro –xa sexan particulares ou entidades públicas ou privadas– derivados directa ou indirectamente do uso dos produtos personalizados ou que garden calquera tipo de relación directa ou indirecta cos devanditos produtos.

Salvo que expresamente se dispoña o contrario nas presentes Condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido nas nosas Plataformas estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto. Non obstante, e salvo disposición legal en sentido contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

* perdas de ingresos ou vendas;

* perda de negocio;

* lucro cesante ou perda de contratos;

* perda de aforros previstos;

* perda de datos; e

* perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.

Debido á natureza aberta das Plataformas e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio das Plataformas, a non ser que se estableza expresamente o contrario nelas.

Se vostede contrata como consumidor e usuario, ten dereito a medidas correctoras, de forma gratuíta, en caso de falta de conformidade dos bens. Ofrecémoslle garantías sobre os produtos que comercializamos a través das Plataformas, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de

produto, respondendo, polo tanto, pola falta de conformidade destes que se manifeste nun prazo de tres anos dende a entrega do produto.

Enténdese que os produtos son conformes co Contrato sempre que (i) se axusten á descrición realizada por nós e posúan as calidades que presentásemos nas nosas Plataformas, (ii) sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinan os produtos do mesmo tipo e (iii) presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que sexan fundadamente esperables.

Neste sentido, se algún dos produtos non fose conforme ao contrato, deberá poñelo no noso coñecemento seguindo o procedemento detallado no apartado 16.4 anterior e a través de calquera dos medios de comunicación previstos para o efecto.

Os produtos que vendemos, especialmente os produtos de artesanía, a miúdo poden presentar as características dos materiais naturais que se utilizan na súa fabricación. Estas características, tales como variación nas vetas, na textura, nos nós e na cor, non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presenza e aprecialas. Unicamente seleccionamos os produtos da máxima calidade, pero as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da aparencia individual do produto.

A nosa garantía comercial non afectará os dereitos que ten recoñecidos pola lexislación vixente.

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e resto de dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte das Plataformas nos corresponden en todo momento a nós ou aos que nos outorgaron licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou os que nos outorgaron licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar as Plataformas na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de Contacto.

Vostede non debe realizar un uso indebido das Plataformas mediante a introdución intencionada nelas de virus, troianos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnolóxicamente prexudicial ou daniño. Vostede non tratará de ter acceso non autorizado ás nosas Plataformas, ao servidor no que as devanditas Plataformas se encontran aloxadas ou a calquera servidor, ordenador ou base de datos relacionada coas nosas Plataformas. Vostede comprométese a non atacar as nosas Plataformas a través dun ataque de denegación de servizo ou dun ataque de denegación de servizo distribuído. O incumprimento desta cláusula podería implicar a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumprimento da devandita normativa as autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Así mesmo, en caso de incumprimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar as nosas Plataformas. Non nos faremos responsables de calquera dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnolóxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar o seu ordenador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso das nosas Plataformas ou da descarga de contidos destas ou aos que estas redirixan.

No caso de que as nosas Plataformas conteñan ligazóns a outros sitios web e materiais de terceiros, as devanditas ligazóns facilitaranse unicamente para efectos informativos, sen que nós teñamos ningún control sobre o contido dos devanditos sitios web ou materiais. Polo tanto, non aceptamos ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda derivados do seu uso.

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Mediante o uso das nosas Plataformas, vostede acepta que a maior parte das devanditas comunicacións connosco sexan electrónicas. Poñerémonos en contacto con vostede por correo electrónico ou facilitarémoslle información colgando avisos nas nosas Plataformas. Para os efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e resto de comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren os requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os seus dereitos recoñecidos por lei.

As notificacións que vostede nos envíe deberán remitirse preferiblemente a través do noso formulario de contacto. Conforme co disposto na cláusula 22 anterior e agás que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico ou ben ao enderezo postal facilitado por vostede á hora de realizar un pedido. Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que se publiquen nas nosas Plataformas, 24 horas despois de enviar un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación se fixo, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña o enderezo correcto, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en Correos ou nunha caixa de correo e, no caso dun correo electrónico, que este foi enviado ao enderezo de correo electrónico especificado polo receptor.

O contrato é vinculante tanto para vostede coma para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e habentes causa. Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou, de calquera outro xeito, transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste, sen obter o noso consentimento previo por escrito. Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou, de calquera outro xeito, transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste, en calquera momento durante a súa vixencia. Para evitar calquera dúbida, as devanditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán os dereitos que, se é o caso, vostede, como consumidor, ten recoñecidos por lei nin anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías, tanto expresas coma tácitas, que lle puidésemos outorgar.

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas asumidas, cando este se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("Causa de forza maior"). As Causas de forza maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e entre outros, os seguintes:

1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.

2. Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.

3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.

4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.

6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Entenderase que as obrigas quedarán suspendidas durante o período en que a Causa de forza maior continúe e dispoñeremos dunha ampliación no prazo para cumprir as devanditas obrigas por un período de tempo igual ao que dure a Causa de forza maior. Poñeremos todos os medios razoables para que finalice a Causa de forza maior ou para encontrar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas a pesar da Causa de forza maior.

A falta de requirimento pola nosa banda do cumprimento estrito pola súa banda dalgunha das obrigas asumidas por vostede en virtude dun contrato ou das presentes Condicións ou a falta de exercicio pola nosa parte dos dereitos ou accións que nos puidesen corresponder en virtude do devandito contrato ou das Condicións, non supoñerá renuncia nin limitación ningunha en relación cos devanditos dereitos ou accións nin lle exonerará a vostede de cumprir tales obrigas. Ningunha renuncia pola nosa banda a un dereito ou acción concreta supoñerá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións. Ningunha renuncia pola nosa banda a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato terá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique a vostede por escrito de conformidade co disposto no apartado de Notificacións anterior.

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fose declarada nula e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola devandita declaración de nulidade.

As presentes Condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nelas constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co obxecto delas e substitúen calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito. Vostede e nós recoñecemos consentir a celebración dun contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións establecidas polos dous antes del, agás aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións. Nin vostede nin nós dispoñeremos de acción fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data dun contrato (agás que se tivese feito tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que dispoñerá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes Condicións.

Reservamos a facultade de modificar os Termos e condicións. Manterémoslle informado dos cambios substanciais realizados neles. Estes non terán carácter retroactivo e, salvo posibles excepcións segundo o caso concreto, serán de aplicación despois de 30 días da data da súa publicación no aviso correspondente.

Se vostede non está de acordo coas modificacións introducidas, recomendámoslle non facer uso das nosas Plataformas.

O uso das nosas Plataformas e os contratos de compra de produtos a través destas rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso das Plataformas ou cos devanditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois. Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará os dereitos que como tal lle recoñece a lexislación vixente.

Os seus comentarios e suxestións serán ben recibidos. Pregámoslle que nos envíe tales comentarios e suxestións, así como calquera consulta, queixa ou reclamación, a través do noso formulario de contacto, teléfono ou enderezo postal ou de correo electrónico indicados na cláusula 2 das presentes Condicións. Ademais, temos follas oficiais de reclamación á disposición dos consumidores e usuarios. Pode solicitalas chamando ao teléfono 900 812 900 ou a través do noso formulario de contacto. As súas queixas e reclamacións ante o noso servizo de atención ao cliente serán

atendidas no prazo máis breve posible e, en todo caso, no prazo máximo dun mes. Así mesmo, quedarán rexistradas cunha clave identificadora que poñeremos no seu coñecemento e permitiralle facer o seguimento delas.

Se vostede como consumidor considera que os seus dereitos foron vulnerados, pode dirixirnos as súas queixas a través do enderezo de correo electrónico contact@pullandbear.com co fin de solicitar unha solución extraxudicial de controversias.

Neste sentido, se a adquisición entre vostede e nós se realizou online a través das nosas Plataformas, de acordo co Regulamento n.º 524/2013 da UE, informámolo de que vostede ten dereito a solicitar connosco unha resolución extraxudicial de controversias en materia de consumo accesible a través do enderezo de Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificación: venres, 01 de xaneiro de 2021

(só debe completar e enviar o presente formulario se desexa desistir do contrato)

Á atención de Pull & Bear España, S.A. actuando baixo o nome comercial PULL&BEAR, Avenida Gonzalo Navarro, 37-43, 15573, Narón, A Coruña. contact@pullandbear.com

Pola presente comunícolle que desisto do meu contrato de venda do seguinte ben: Pedido o/recibido o (*)

Nome do consumidor:

Enderezo do consumidor:

Sinatura do consumidor (só se este formulario se presenta en papel)

Data

(*) Risque o que non proceda

Os presentes termos e condicións (en diante, as “Condicións”) regulan, con carácter específico e adicional ás Condicións de uso e compra de www.pullandbear.com, o acceso e o uso dos servizos e as diferentes funcionalidades dispoñibles na aplicación (tal e como esta se definirá a continuación) da marca PULL & BEAR.

Como parte das prestacións da aplicación encóntrase: (i) a posibilidade de adquirir produtos a través da aplicación sendo considerada unha compra en Tenda online e, polo tanto, suxeita ás Condicións de uso e compra de www.pullandbear.com; (ii) a posibilidade de xestionar pagamentos nas compras (en diante, “Wallet”) que realice nas tendas físicas de PULL & BEAR (en diante, e segundo cal sexa a referencia que corresponda, a “Tenda física” ou as “Tendas físicas”); (iii) a xestión dos tíckets das compras realizadas nas tendas online de PULL & BEAR (en diante, “Tenda online”) e que ambas as dúas son operadas en España pola sociedade PULL & BEAR ESPAÑA, S.A., (NIF A15108673) con domicilio en Avenida da Deputación, Edificio Inditex, Arteixo, 15143, A Coruña; (iv) así como a posibilidade de obter o tícket electrónico ou xustificante de compra electrónico, mostrando nas Tendas físicas de PULL & BEAR o QR exclusivo para o devandito fin.

1.1. Adquisición de produtos en www.pullandbear.com a través da aplicación

A aplicación permite aos clientes adquirir produtos a través desta en www.pullandbear.com, polo tanto ten consideración de compra en Tenda online quedando suxeita ás Condicións de uso e compra de www.pullandbear.com, as cales deberá aceptar no momento da compra.

Mediante uso da funcionalidade Wallet, poderá:

i. Ter acceso aos tíckets electrónicos relativos ás súas compras en Tendas físicas naqueles casos en que inicie o pagamento con Wallet ou os solicitase ou xerase conforme o que se indica nos apartados (iv) e (v) seguintes. Así mesmo, terá acceso aos tíckets electrónicos da tenda online;

ii. Xestión de tarxetas de pagamento e tarxetas regalo: permite engadir as tarxetas que se utilizarán para realizar o pagamento que se inicie utilizando Wallet en Tendas físicas. En caso de que xa existan tarxetas gardadas mediante a opción de compra rápida da venda online, estas estarán dispoñibles de forma automática para facilitar a súa activación como tarxeta para o pagamento mediante Wallet.

Ao incluír os datos dunha tarxeta nova, vostede nos autoriza a comprobar a validez das súas tarxetas e tarxetas regalo cuxos datos desexe almacenar, o que inclúe a posibilidade de que para iso se realice un cargo na súa tarxeta a través do sistema de seguridade de micropagamento.

No seu caso, o importe do devandito micropagamento seralle reembolsado no prazo máximo dun mes desde a súa data de realización. Ademais de xestionar as propias tarxetas en función dos mecanismos de seguridade habilitados no dispositivo onde se executa a aplicación, Wallet poderá solicitarlle xerar un contrasinal asociado a elas.

iii. Inicio de pagamentos mediante Wallet: para xestionar o pagamento con Wallet nas Tendas Físicas habilitadas para o efecto, deberá seguir as instrucións facilitadas polo persoal da tenda correspondente.

En todo caso, teña en conta que, para iniciar o pagamento a través de Wallet, vostede deberá presentar o código QR xerado pola aplicación para a súa comprobación polo persoal e lectura polos medios técnicos habilitados na zona de caixa da Tenda física.

En función dos mecanismos de seguridade habilitados no dispositivo onde se executa a aplicación, Wallet poderá solicitar a introdución do contrasinal Wallet para poder xerar o código QR que permite xestionar o pagamento.

Nos pagamentos iniciados a través de Wallet vostede toma nota e acepta que se lle facilitará un tícket electrónico e que non se lle fará entrega de tícket en soporte papel. Cando inicie un pagamento a través de Wallet nunha Tenda física, este cargarase na tarxeta que vostede seleccione no Servizo ao iniciar o pagamento.

A entrega dos artigos realízase no momento no que vostede autoriza o inicio do pagamento da súa compra, mediante a presentación ao persoal da tenda do código QR e a lectura do devandito código polos medios técnicos habilitados na zona de caixa da Tenda física.

A compra cuxo pagamento vostede inicie a través de Wallet rexerase en todo caso polas condicións de compra da Tenda física correspondente. Por iso, calquera reclamación relacionada co contrato entre vostede e a Tenda física correspondente deberá dirixila a PULL & BEAR ESPAÑA, S.A. ou, de resultar de aplicación no caso concreto, por exemplo, por realizarse en tendas físicas situadas en mercados distintos a España, ante a sociedade que segundo o caso correspondese. Wallet é un servizo gratuíto.

Non obstante, o emisor da súa tarxeta podería cobrar comisións polos pagamentos realizados con ela. Consulte os termos do contrato co emisor da súa tarxeta para máis información. Así mesmo, o seu operador de servizos de telecomunicacións podería cobrar polo uso da rede de telecomunicacións a través da que vostede accede a Wallet.

Consulte os termos do contrato co seu provedor de rede para máis información. Unicamente poderá utilizar Wallet para iniciar pagamentos nos establecementos indicados. O uso de Wallet para outros fins está estritamente prohibido.

Reservamos, por tanto, o dereito a eliminalo como usuario e, para tal efecto, cancelar a súa conta e esixir as responsabilidades pertinentes ao usuario que realice un uso indebido ou fraudulento del ou incumpra as normas e procedementos contidos nas presentes Condicións Wallet ou outros textos legais aplicables a Wallet, a aplicación ou o Servizo.

iv. “Escaneamento” de tíckets: partindo dun tícket en formato papel pódese xerar unha copia dixital do devandito tícket mediante o escaneamento dun código QR que se encontra impreso no tícket. A partir dese momento, vostede poderá facer devolucións nas Tendas físicas usando o devandito tícket, nos termos e condicións que en cada momento sexan de aplicación, segundo a política comercial de PULL & BEAR e, en todo caso, de conformidade coa legalidade vixente.

v. Obtención do tícket electrónico: ao realizar o pagamento dunha compra nas Tendas físicas poderá solicitar recibir un tícket en formato electrónico. Para iso, deberá mostrar o código QR que aparecerá na aplicación para tal fin e enviarase o tícket automaticamente á aplicación.

A partir dese momento, vostede poderá facer cambios ou devolucións nas Tendas físicas usando o devandito tícket, nos termos e condicións que en cada momento sexan de aplicación, segundo a política comercial de PULL & BEAR e, en todo caso, de conformidade coa legalidade vixente.

En calquera caso, respecto de calquera das funcionalidades de Wallet, resultará sempre de aplicación preferente a normativa reguladora sobre tíckets electrónicos, ou calquera outra que resulte de aplicación, e á que estas Condicións quedan sometidas.

Se decidise darse de baixa como usuario, ten á súa disposición a opción de solicitar durante o proceso de tramitación da devandita baixa que se lle remitan todos os tíckets almacenados na aplicación ao correo electrónico que para tal efecto nos indique.

Se vostede é un usuario rexistrado e, polo tanto, ten instalada a aplicación, pero non desexa rexistrar ningunha tarxeta de pagamento (propia da funcionalidade Wallet), apareceralle automaticamente na aplicación un código QR exclusivo para poder recibir o tícket electrónico e xustificantes de pagamento electrónicos na aplicación.

co noso servizo de atención ao cliente, a través de calquera dos medios de comunicación indicados nas nosas Plataformas.

Sempre respectando a lexislación aplicable, reservamos o dereito a modificar, suspender ou eliminar, en calquera momento, á súa enteira discreción e sen previo aviso, xa sexa con carácter xeral ou en particular para un ou máis usuarios, calquera ou a totalidade das funcionalidades da aplicación de PULL & BEAR, así como a modificar, suspender ou eliminar, nos mesmos termos, a dispoñibilidade da totalidade ou parte do Servizo.

Agás naqueles supostos nos que legalmente se limite a exclusión de responsabilidade, non somos responsables dos danos que puidesen derivarse para vostede do uso da aplicación de PULL & BEAR nas súas distintas funcionalidades.

Vostede comprométese a utilizar a aplicación de PULL & BEAR unicamente para os propósitos para os que está concibida e, polo tanto, a non realizar un uso indebido ou fraudulento, polo que é responsable fronte á Sociedade ou calquera terceiro dos danos que puidesen derivarse dun uso indebido.

Vostede será responsable nos seguintes supostos:

a) cando, se for o caso, o seu equipo ou terminais asociados á aplicación, tarxetas SIM, enderezos de correo electrónico ou calquera dos contrasinais fosen utilizados por un terceiro autorizado por vostede sen o noso coñecemento.

b) cando se produzan erros ou fallos na utilización das distintas funcionalidades da aplicación por vostede como consecuencia dun funcionamento defectuoso do seu hardware, software, dispositivos ou terminais ou por non implantar os mecanismos de seguridade necesarios no dispositivo no que se execute a aplicación.

Calquera dos elementos que formen parte da aplicación ou de Wallet ou estean incluídos en calquera delas son propiedade ou se encontran baixo o control da Sociedade ou de terceiros que autorizaron a súa utilización. A todo iso, no seu conxunto, denominaráselle, a partir deste momento, a “Propiedade”.

O usuario comprométese a non retirar, suprimir, alterar, manipular nin, en modo ningún, modificar:

- Aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que ben a Sociedade ou os lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial (como por exemplo, copyright, ©, ® e TM, etc.).

- Os dispositivos técnicos de protección ou identificación que poida conter a Propiedade (como por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.). O usuario recoñece que, en virtude das

presentes Condicións, a Sociedade non cede nin transfire ao usuario ningún dereito sobre a súa Propiedade ou sobre calquera propiedade de terceiras partes.

A Sociedade só autoriza ao usuario o seu acceso e uso de conformidade cos termos indicados nas presentes Condicións.

Os usuarios non están autorizados para copiar, distribuír (incluíndo correos electrónicos e Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder ou, en calquera outra forma, despregar actividades que leven consigo o uso comercial da Propiedade, xa sexa con carácter parcial ou total, sen que conste o expreso consentimento, outorgado por escrito, do lexítimo titular dos dereitos de explotación.

O acceso e uso da Propiedade realizarase sempre e en todo caso con fins estritamente persoais e non comerciais.

A Sociedade reserva todos os dereitos sobre a Propiedade que lle correspondan incluídos, a título enunciativo e non limitativo, todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial que ostente sobre eles.

A Sociedade non concede ningunha outra licenza ou autorización de uso ao usuario sobre a súa Propiedade distinta da que expresamente se detalla na presente cláusula. A Sociedade reserva o dereito a resolver ou modificar, en calquera momento e por calquera causa, as licenzas outorgadas en virtude das presentes Condicións.

Sen prexuízo diso, a Sociedade poderá emprender accións legais contra calquera utilización por parte do usuario que:

- non sexa conforme aos termos e condicións aquí especificados;

- infrinxa ou vulnere os dereitos de propiedade intelectual e industrial ou outros análogos da Sociedade ou de calquera outro terceiro lexítimo titular; ou infrinxa calquera normativa que sexa de aplicación.