Dárková karta

* EXKLUZIVNě VE FYZICKÝCH PRODEJNÁCH

Protože víme, jak je těžké strefit se do správné velikosti, barvy atd., nyní vám usnadníme nákup dárků. Prodáváme dárkové karty v různých hodnotách pouze v následujících zemích:

BELGIE, BULHARSKO, CHORVATSKO, SALVADOR, ŠPANěLSKO, FRANCIE, řECKO, MAÏARSKO, IRSKO, ITÁLIE, MAROKO, MEXIKO, NIZOZEMÍ, POLSKO, PORTUGALSKO, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, čESKÁ REPUBLIKA, TURECKO.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Dárková karta umožňuje koupi jakéhokoliv prodejního artiklu v prodejnách Pull&Bear nacházejících se v zemi, kde byla karta zakoupena. Nelze ji použít k nákupu po internetu. Uvedená karta může být použita k jakémukoliv způsobu platby, který je možný v prodejnách vydávající země.

Dárková karta je platná do data, které je uvedeno na ní nebo na účtence, a lze ji použít do té doby, než se vyčerpá její hodnota.

Pokud nákup přesáhne zůstatek na dárkové kartě, lze rozdíl doplatit v hotovosti nebo jakýmkoliv jiným způsobem platby možným v prodejně, kde se nákup uskuteční.

Pokud v podmínkách použití dárkové karty, které platí pro příslušnou zemi, není uvedeno jinak, pak pro výrobky zakoupené s dárkovou kartou platí tatáž pravidla pro výměnu a vrácení jako pro ostatní jiné produkty prodané v dané zemi. V případě vrácení zboží zakoupeného s dárkovou kartou se příslušná částka za takové zboží připíše k zůstatku na kartě. V případě, že platnost dárkové karty v okamžiku vrácení zboží vypršela, nebo se vyčerpala její hodnota, pak se částka za vrácené zboží vrátí ve formě poukazu, popř. pokud v dané zemi tato možnost není k dispozici, pak se vrátí způsobem, který zvolí držitel karty.

Disponibilní zůstatek na dárkové kartě je rozdíl mezi zůstatkem před provedením nákupu a částkou za poslední nákup. Pokud je tak uvedeno v podmínkách použití dárkové karty v příslušné zemi, pak disponibilní zůstatek na dárkové kartě se objeví na účtence vystavené při použití karty.

Dárková karta je dokumentem na nositele a odpovědnost za její použití má výhradně její držitel. Společnost Pull&Bear neposkytuje náhradu za dárkovou kartu v případě její krádeže, ztráty nebo zničení.

V každé zemi dárkové karty vystavují a spravují nezávisle společnosti, které jsou majiteli prodejen Pull&Bear v dané zemi.

Podmínky použití dárkové karty se mohou v každé zemi lišit. Při nákupu dárkové karty si prosím ověřte podmínky jejího použití a ebo karet, které jsou k dispozici na prodejně ve vaší zemi.

Úpravy

* EXKLUZIVNě VE FYZICKÝCH PRODEJNÁCH

Společnost Pull&Bear nabízí jednoduché úpravy sezonních oděvů podle přání zákazníka. Jedná se o placenou službu. Ceník je k dispozici v prodejnách. Pokud si zakoupíte nějaký výrobek přes internet a chcete, abychom vám ho upravili, musíte s ním přijít do fyzické prodejny.

Péče o oděvy

Jak dosáhnu toho, aby mé obleèení zùstalo dlouho v takovém stavu, v jakém jsem ho koupil/a? Musím dávat obleèení do èistírny? Na jakou teplotu mám žehlit košili? Nauète se poznávat etikety a symboly, abyste vždy dosáhli nejlepšího vzhledu.

SYMBOLY

Seznamte se se symboly na štítcích a vždy se øiïte uvedenými pokyny, protože už jsou ovìøené experty v laboratoøi, aby byla zachována kvalita našeho obleèení.

PRANÍ

 

V praèce. Nepøekraèujte uvedenou teplotu.

 

V ruce. Neperte na teplotu vyšší než 40 stupòù.

     

V ruce nebo praèce s krátkým odstøedìním, vždy dodržujte uvedenou teplotu.

 

Na sucho. Nesmí pøijít do styku s vodou.

BÌLENÍ

 

Mùže se bìlit prostøedky obsahujícími chlór.

 

Nesmí se bìlit.

ŽEHLENÍ

 

Odìvy, které se nesmí žehlit.

  110 oC/230 oF     150 oC/302 oF     200 oC?/392 oF  

>93/200 oC

Odìvy, které se smí žehlit pøi dodržování uvedené teploty.

SUCHÉ ÈIŠTÌNÍ/ÈISTÍRNA

 

Všemi druhy rozpouštìdel.

 

Pouze minerálními látkami.

 

Èištìní perchlorethylenem.

 

Odìvy, které se nesmí prát a je nutné je dát do profesionální èistírny.

SUŠENÍ

 

Povìste vlhké obleèení na šòùru uvnitø nebo venku, bez ždímání a protøepávání.

 

Položte prádlo, které dáváte schnout, na vodorovný povrch.

 

Lze sušit v sušièce na mírnou teplotu.

 

Nelze sušit v sušièce.

PRAKTICKÉ RADY

Musím obleèení prát?

Nìkdy postaèí obleèení vyvìtrat nebo vykartáèovat, pokud není špinavé. Ušetøíte tak elektrickou energii a vaše obleèení vydrží déle.

Prací prostøedky

Používáním ekologických pracích prostøedkù pomùžete životnímu prostøedí. Snažte se nepoužívat víc pracího prostøedku, než je uvedeno na etiketì nádoby. Vìtší použité množství mùže zpùsobit skvrny na obleèení a kožní problémy.

Aviváž

Používání aviváže je zbyteèné a také velmi škodlivé vùèi životnímu prostøedí.

Bìlicí prostøedky

Bìlicí prostøedky pøidávajte pouze do studené vody a maximálnì po dobu jedné hodiny. Nepoužívejte železné, mìdìné nebo mosazné nádoby

Ruèní praní

Prací prostøedek nechte pøed praním prádla dobøe rozpustit. Pøi prvním praní prádlo perte samostatnì, nebo se voda mùže zabarvit.

Praèka

Využívejte plnou kapacitu praèky. Perete-li malé množství prádla, doporuèujeme používat program s nízkou spotøebou. Tato možnost je u vìtšiny moderních praèek. Vyprázdnìte kapsy.

Teplota praní

Perte pøi teplotì uvedené na štítku. Barevné prádlo, které se má prát na 60 stupòù, mùže pøi ruèním praní na 40 stupòù vyblednout. Ne vždy je vhodné prát na nižší teplotu.

Sušení

Pøed sušením doporuèujeme prádlo dobøe odstøedit. Uvìdomte si, že èerstvý vzduch je nejlepší sušièka, ale vyhnìte se sušení na pøímém slunci, aby prádlo nevybledlo.

Žehlení

Roztøiïte prádlo podle stupòù žehlení uvedených na štítku a zaènìte od nejnižší teploty. Lépe se prádlo žehlí, když je trošku vlhké. Po dokonèení žehlení a než žehlièka vystydne, odstraòte vlhkým hadøíkem zbytky, které na ní ulpìly.

Recyklujte své obleèení

Obleèení, které už nepoužíváte, darujte organizacím, které ho pøedají potøebným lidem. Tak prodloužíte jeho životnost.

Denim

Denim vdìèí svému vzhledu technologii barvení a pøi praní mùže uvolòovat malé barevné pigmenty, které blednou. Perte džíny z rubové strany, aby neztratily barvu a aby se v záhybech neobjevily bílé znaky.

Prachové peøí

Do sušièky vložte tenisové míèky, aby se náplò rovnomìrnì rozložila.

Pleteniny

Hrubì pletené odìvy se suší z rubové strany položené na ruèníku ve vodorovné poloze, aby zachovaly svùj pùvodní tvar.

Vodìodolné odìvy

Vodìodolné odìvy se suší ždímáním. Pokud je chcete sušit v sušièce, musíte je sušit na velmi nízkou teplotu.

TEXTIL

Vlna

Pøi praní na velmi vysokou teplotu se sráží a pokud se suší povìšená, tvar se deformuje. Je dobrým teplotním izolantem. Má tendence plstnatìt a žloutnout.

Bavlna

Pøi praní na vysokou teplotu se sráží. Lze ji žehlit. Pokud je barvená, je nutné ji poprvé prát samostatnì. Je svìží, poddajná a velmi odolná. Maèká se.

Len

Vždy se musí prát ruènì, na nízké teploty a bez odstøeïování. Lze žehlit. Je svìží, pøíjemný na dotek a dobøe odolává neèistotám.

Hedvábí

Nesmí se prát na vysoké teploty a ždímat. Musí se žehlit bez použití páry a na nízkou teplotu. Je pevné, lehké, pøíjemné na dotek a stálobarevné. Je jemné. V pøípadì odolných skvrn je nutné nechat odbornì vyèistit.

Acetát, umìlé hedvábí nebo viskóza

Nesmí se ždímat, aby neztratily tvar. Mají hedvábný povrch a jsou stálobarevné. Jsou málo pevné v mokrém stavu, snadno hoølavé a elektrizují.

Polyester nebo nylon

Jsou citlivé na teplo, musí se prát ve vlažné vodì a žehlit pøi nízké teplotì bez páry. Jsou velmi odolné, málo se maèkají a jsou stálobarevné. Jsou snadno hoølavé a elektrizují.

Péče o obuv

TEXTIL

     

K ošetření používejte hadřík, umyjte studenou vodou a neutrálním mýdlem. Vyvarujte se promočení obuvi. Typ: Můžete používat odstraňovače skvrn určené pro oblečení.

SEMIŠ / NUBUKOVÁ KůŽE / VELUROVÁ KůŽE

         

Impregnační sprej k zabránění skvrn. Nepoužívejte krém na boty, aby zůstal zachovaný semišový povrch. Typ: Můžete používat sprej odpuzující prach (impregnační prostředek chránící proti vodě).

LAKOVANÁ KůŽE / ANTIK

   

Skvrny odstraníte bavlněným hadříkem namočeným v mléce nebo octě. Pak vyčistěte suchým hadříkem a vyleštěte. Typ: Silné leštění oživí původní lesk.

KůŽE NAPA / PULL-UP / BOX CALF

         

Odstraňte prach suchým bavlněným hadříkem a vyleštěte. Můžete nanést bezbarvý krém nebo krém v odstínu kůže. Typ: Jemnou houbičkou naneste přírodní bezbarvý krém a vyleštěte.

MAŠTěNÁ KůŽE

     

Vykartáčujte a naneste speciální tuk pro tento druh kůže. Typ: Používejte koňský tuk nebo přírodní vosk.

KůŽE

         

Odstraňte prach suchým bavlněným hadříkem a vyleštěte. Můžete nanést bezbarvý krém nebo krém v odstínu kůže. Typ: Na odolnou skvrnu použijte hadřík navlhčený vodou a neutrální mýdlo.

LEŠTěNÁ KůŽE

       

Přetřít vlhkým hadříkem pro odstranění možných skvrn na povrchu. Typ: Na nepovrchové skvrny používejte opravný prostředek jakékoliv značky.

SYNTETIKA

     

Přetřete vlhkým hadříkem a odstraňte možné skvrny z povrchu. Typ: Nechte uschnout při pokojové teplotě.

VYSVěTLIVKY SYMBOLů

 

Neponořujte do vody.

 

Nečistěte vodou.

 

čistěte studenou vodou.

 

Sušit při pokojové teplotě.

 

Přetřít vlhkým hadříkem.

 

Vykartáčovat jemným kartáčkem.

 

Použijte vosk.

 

Aplikovat sprej proti prachu.